BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

S T A T U T

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie:

1) uchwały Nr 37/X/90 Gminnej Rady Narodowej w Przytułach z dnia 22 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach,

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015 r. poz.163 z późń.zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późń.zm.),

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. , poz.446),

5) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Przytuły.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Przytuły zwanej dalej „Gminą”.

3. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy oraz dotacji celowych na realizację zadań pomocy społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań własnych Gminy zapewnia budżet Gminy, środki na realizację i obsługę zadań zleconych Gminie zapewnia budżet państwa.

Rozdział 2.
Przedmiot działalności Ośrodka.

§ 3. 1. Ośrodek realizuje zadania w zakresie udzielania pomocy społecznej osobom i rodzinom tego potrzebującym.

2. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

4) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

5) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

§ 4. 1. Podstawową działalnością Ośrodka jest ustalenie uprawnień, przyznawanie, wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obejmujących:

1) świadczenia pieniężne,

2) świadczenia niepieniężne.

2. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z:

1) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

2) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3) uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

5) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ,

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ,

8) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ,

9) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

10) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

11) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

12) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

13) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

a także inne zadania i programy osłonowe w obszarze pomocy społecznej o charakterze własnym lub zlecone.

§ 5. 1. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

2. Ośrodek realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kieruje się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę.

3. Ośrodek wykonując zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej kieruje się ustaleniami Wójta Gminy.

4. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka.

§ 6. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i występuje w jego imieniu.

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt.

3. Kierownik Ośrodka jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników.

4. W czasie nieobecności Kierownika jego obowiązki pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika.

§ 7. Szczegółową strukturę organizacyjną ustala Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka zatwierdzonym zarządzeniem Wójta Gminy Przytuły.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 8. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Gminy Przytuły.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.

3. Na realizację zadań własnych Gminy, Ośrodek otrzymuje dotację ze środków własnych Gminy Przytuły.

4. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej środki zapewnia budżet państwa.

5. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, to jest przyjmować i dysponować środkami rzeczowymi oraz innymi świadczeniami, które winny być przeznaczone na cel wskazany przez ofiarodawcę.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy Przytuły.

Data powstania: poniedziałek, 29 mar 2010 10:08
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2010 10:16
Data edycji: wtorek, 10 wrz 2013 14:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3087 razy
Ilość edycji: 1