BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Gminy Przytuły


Statut Gminy Przytuły

(TEKST JEDNOLITY)

wprowadzony
UCHWAŁĄ NR XIX/96/12 RADY GMINY PRZYTUŁY
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Przytuły


SPIS TREŚCI:

  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  Rozdział II. Gmina
  Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy
  Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
  Rozdział V. Tryb pracy Rady
  1. Sesje Rady
  2. Przygotowanie sesji
  3. Przebieg sesji
  4. Uchwały
  5. Procedura głosowania
  6. Komisje Rady
  7. Radni
  8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
  Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
  1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
  2. Zasady kontroli
  3. Tryb kontroli
  4. Protokoły kontroli
  5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych
  Rozdział VIII. Tryb pracy Wójta
  Rozdział VIIIa. (Skreślony).

  Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
  Załącznik 1 - Mapa
  Załącznik 2 - Jednostki pomocnicze - Sołectwa
  Załącznik 3 - Jednostki organizacyjne


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

     Uchwała określa:
   1) Ustrój Gminy Przytuły,
   2) Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
   3) Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Przytuły, komisji Rady,
   4) Tryb pracy Wójta Gminy Przytuły,
   5) Zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy,
   6) Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.

§2

     Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
   1) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Przytuły,
   2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Przytuły,
   3) Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Przytuły,
   4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisę Rewizyjną Rady Gminy Przytuły,
   5) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Przytuły,
   6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Przytuły.
Rozdział II. Gmina


§3

 1. Gmina Przytuły jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokale poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§4

 1. Gmina położona jest w Powiecie Łomżyńskim, w Województwie Podlaskim i obejmuje obszar 7.120 ha.
 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
 3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze – sołectwa.
 4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§5

 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych stanowi załącznik nr 3 do Statutu.

§6

     Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Przytuły.

Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy


§7

 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
   1) Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
   2) Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienia jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
   3) Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
   4) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§8

     Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
   1) obszar,
   2) granice,
   3) siedzibę władz,
   4) nazwę jednostki pomocniczej.

§9

     Rada Gminy może wydzielić w wydatkach budżetu gminy na dany rok na wniosek Rady Sołeckiej określone kwoty na realizowane przez sołectwo zadania o charakterze użyteczności publicznej.

§10

     Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§11

 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej ma prawo uczestniczyć w sesjach Rady.
 2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
 3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady


§12

 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§13

 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 2. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§14

     Do wewnętrznych organów Rady należą:
   1) przewodniczący,
   2) wiceprzewodniczący,
   3) komisja Rewizyjna,
   4) komisje stałe, wymienione w odrębnej uchwale,
   5) doraźne komisje do określonych zadań.

§15

 1. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
 2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§16

 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
 2. Wyboru Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
   1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
   2) przygotowanie projektu porządku obrad,
   3) dokonanie otwarcia sesji,
   4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
 4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§17

     Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:
   1) zwołuje sesje Rady,
   2) przewodniczy obradom,
   3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
   4) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
   5) podpisuje uchwały Rady,
   6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§18

     W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§19

     Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

§20

     Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

§21

     Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na stanowisku d.s. obsługi Rady.

Rozdział V. Tryb pracy Rady


1. Sesje Rady

§22

     Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.

§23

 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji


§24

 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
   1) ustalenie porządku obrad,
   2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
   3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
 3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub z jego upoważnienia – Wiceprzewodniczący.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
 5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
 6. W razie niedotrzymania terminów, o jakim mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia .Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 8. Termin o jakim mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.

§25

 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 2. W sesjach Rady uczestniczą Wójt oraz Sekretach i Skarbnik Gminy.
 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.
3. Przebieg sesji


§26

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotuje się w protokóle.

§27

     Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.

§28

 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§29

 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§30

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: “Otwieram............sesję Rady Przytuły”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§31

     Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§32

     Porządek obrad obejmuje w szczególności:
   1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
   2) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady,
   3) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
   4) interpelacje i zapytania radnych,
   5) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
   6) wolne wnioski i informacje.

§33

 1. Sprawozdanie o jakim mowa w § 32 pkt 2 składa Wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji.

§34

 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
 2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
 3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
 4. Odpowiedzi na interpelację udziela Wójt lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Wójta.
 5. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na interpelację nie jest możliwa Wójt udziela odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

§35

     Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.

§36

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
 5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§37

 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę “do rzeczy”.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego “do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§38

     Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informuje o tym Radę.

§39

 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
  • stwierdzenia quorum,
  • zmiany porządku obrad,
  • ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
  • zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
  • zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
  • zarządzenia przerwy,
  • odesłania projektu uchwały do komisji,
  • przeliczenia głosów,
  • przestrzegania regulaminu obrad.
 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu “za” i jednego głosu “przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§40

 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję.
 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§41

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę “Zamykam.............sesję Rady Przytuły ”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§42

 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
 2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§43

     Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§44

 1. Pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta, sporządza z każdej sesji protokół.
 2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, która przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z sesji.

§45

 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
   1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
   2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
   3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
   4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
   5) ustalony porządek obrad,
   6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
   7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: “za”, “przeciw” i “wstrzymujących” oraz głosów nieważnych,
   8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
   9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§46

 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
 3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§47

 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
 2. Uchwały Przewodniczącego Rady doręcza Wójtowi, najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia sesji.
 3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
4. Uchwały


§48

 1. Uchwały, o jakich mowa są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
 2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§49

 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają komisje, każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
   1) tytuł uchwały,
   2) podstawę prawną,
   3) postanowienia merytoryczne,
   4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
   5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
   6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
 3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie w miarę potrzeby wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
 4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

§50

     Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§51

 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

§52

 1. Pracownik do spraw obsługi Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
 2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.
5. Procedura głosowania


§53

     W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§54

 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
 2. Głosownie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§55

 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
 2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
 3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§56

 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
 2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
 3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod glosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§57

 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§58

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów “za” niż “przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących “za” czy “przeciw”.
 2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§59

 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
 2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższająca połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą
 3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50 % + 1 ważnie oddanych głosów.
 4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.
6. Komisje Rady


§60

 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji dorażnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§61

 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§62

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenia Radzie sprawozdania.

§63

     Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§64

 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

§65

 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

§66

     Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
7. Radni


§67

 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
 2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§68

 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni odbywać w swoich okręgach wyborczych w miarę potrzeb.
 2. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§69

 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
 2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

§70

 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję dorażną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego


§71

 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§72

 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.
Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej


§73

     Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 4 członków.

§74

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.

§75

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
 2. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
 3. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.
2. Zasady kontroli


§76

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
  • legalności,
  • gospodarności,
  • rzetelności,
  • celowości,
  • oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
 2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.

§77

     Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§78

 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
 2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
 3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
 5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

§79

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego przedmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli


§80


     Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych w składzie co najmniej trzyosobowym.

§81

 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§82

 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu oraz udzielać wyjaśnień.

§83

     Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli


§84

 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 14 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
   1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
   2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
   3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
   4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
   5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
   6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
   7) datę i miejsce podpisania protokołu,
   8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protokół pokontrolny może zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§85

 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny.
 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§86

     Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które – w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej


§87

 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie na pierwszej sesji w roku sprawozdanie za rok ubiegły oraz do zatwierdzenia plan pracy na dany rok.
 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
   1) terminy odbywania posiedzeń,
   2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej


§88

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
 2. (Skreślony)1)
 3. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§89

     Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§90

 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych


§91

     Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§92

 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
 2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
 3. W zgłoszeniu podaje się:
   1) nazwę klubu,
   2) listę członków,
   3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§93

 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu
 3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.

§94

     Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§95

 1. Kluby mogą uchwalić własne regulaminy.
 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
 3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
 4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§96

 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
 2. Kluby mogą przedstawić swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

Rozdział VIII. Tryb pracy Wójta


§97

     Wójt wykonuje:
   1) uchwały Rady,
   2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
   3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa- należy do niego,
   4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§98

     Wójt uczestniczy w sesjach Rady.

§99

     Komisje Rady mogą żądać przybycia Wójta na ich posiedzenie.
Rozdział VIIIa.

(Skreślony).2)


Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.


§100

     Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§101

     Protokoły z posiedzenia Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§102

 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się na stanowisku do spraw obsługi Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
 2. Inne dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są na stanowiskach pracy Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§103

     Realizacja uprawnień określonych w §103 i 104 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w obecności pracownika Urzędu Gminy.

§104

     Uprawnienia określone w §103 i 104 nie znajdują zastosowania :
  1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw- jawności,
  2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
  3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej.

  Załącznik nr 1.
  Załącznik nr 2.


  Wykaz jednostek pomocniczych Gminy

  1. Bagienice
  2. Borawskie
  3. Chrzanowo
  4. Doliwy
  5. Gardoty
  6. Grzymki
  7. Kubra Przebudówka
  8. Stara Kubra
  9. Mieczki
  10. Mroczki
  11. Nowa Kubra
  12. Obrytki
  13. Pieńki Okopne
  14. Przytuły
  15. Przytuły Kolonia
  16. Przytuły Las
  17. Supy
  18. Trzaski
  19. Wagi
  20. Wilamowo


  Załącznik nr 3.

  Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

  3)
  1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach
  3. Zespół Szkół w Przytułach
  4. Szkoła Podstawowa w Wagach

  __________

  1) Ustęp skreślony uchwałą nr XL/141/06 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Przytuły (Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego nr 206, poz. 2002)
  2) Rozdział dodany przez Uchwałę Nr VI/22/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie zmian Statutu Gminy Przytuły (Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego nr 107, poz. 970), a następnie skreślony przez Uchwałę Nr XXIX/102/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Przytuły (Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego nr 229, poz.2739)
  3) Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym uchwałami: uchwałą nr XL/141/06 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Przytuły (Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego nr 206, poz. 2002), oraz uchwałą nr XXIX/102/09 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Przytuły (Dz. Urzęd. Woj. Podlaskiego nr 229, poz.2739)
  Uchwały:
  1. Nr VII/30/03 RADY GMINY PRZYTUŁY w sprawie: Statutu Gminy Przytuły.
  2. NR VI/ 22/ 07 w sprawie: zmiany statutu Gminy Przytuły
  3. UCHWAŁA NR XXIX/102/09 w sprawie: zmiany Statutu Gminy Przytuły.
  4. UCHWAŁĄ NR XIX/96/12 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia 29 listopada 2012 r.w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Przytuły.


  Data powstania: środa, 30 cze 2010 12:19
  Data opublikowania: środa, 30 cze 2010 12:44
  Data edycji: wtorek, 22 sty 2013 12:11
  Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
  Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
  Artykuł był czytany: 5529 razy
  Ilość edycji: 2