BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/199/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 5 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXX/200/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 5 grudnia 2022 r. w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

 

Podatek rolny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta.

 

Podatek leśny

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

 

Opłata za posiadanie psa

 Na terenie Gminy nie obowiązuje opłata za posiadanie psa.

 

Inne opłaty


1) stawki opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XIX/130/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 21 czerwca 2017 roku w sprawie: ustalenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przytuły.

 

UCHWAŁA NR XX/136/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 31 sierpnia 2021 roku w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielania dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły

 

 

2) stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

UCHWAŁA NR XXX/202/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 5 grudnia 2022 r. w sprawie: górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników ściekowych w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Przytuły.

 

3) Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

UCHWAŁA NR XVII/120/2021 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 27 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły

 

UCHWAŁA NR XV/110/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 14 grudnia 2020 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

 

UCHWAŁA NR XXX /203/2022 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 5 grudnia 2022 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przytuły.

 

4) Wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 

 

UCHWAŁA NRXII/82/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 5 czerwca 2020 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Wójt Gminy Przytuły na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 

5) Opłata prolongacyjna

 

UCHWAŁA NR XXV/174/2018 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 12 czerwca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Data powstania: czwartek, 6 kwi 2017 10:24
Data opublikowania: czwartek, 6 kwi 2017 10:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 5491 razy