BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

GR.6845.2.2018

Wójt Gminy Przytuły

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Przytuły

 

 

 

Numer działki, powierzchnia, nr księgi wieczystej, położenie nieruchomości

Termin i miejsce przetargu

Wysokość wadium

Obciążenia nieruchomości

Opis nieruchomości

Termin trwania dzierżawy

Cena wywoławcza (ha)

 

Nr 239/1, pow. 1,1989 ha

LM1L/00067034/4, Przytuły

11.05.2018r. godz. 10.00

Urząd Gminy w Przytułach ul. Supska 10

pok. nr 17

 

 

150,00 zł

 

BRAK

 

użytki rolne

 

3 lata   

 

838,87 zł

 

Dla powyższych nieruchomości brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytuły. Wylicytowana w przetargu wysokość czynszu dzierżawnego będzie podlegała waloryzacji raz do roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku o średniomiesięczny wskaźnik cen towarów i usług ogółem w stosunku do poprzedniego roku, ogłoszony przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Pierwsza waloryzacja nastąpi od 1 stycznia 2019 roku.

  1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a/ wpłacenie w pieniądzu wadium w podanej wysokości wybranego przedmiotu przetargu najpóźniej do dnia 10.05.2018r. na rachunek bankowy nr 33 8752 0006 0130 1094 2000 0010 BS o/Przytuły. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy,

b/ stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście,

c/ przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dokument tożsamości oraz dowód wniesienia wadium,

d/ w przypadku wystąpienia pełnomocnika, okazać oryginał udzielonego pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu z notarialnie poświadczonym podpisem,

e/ w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów należy przedłożyć status prawny, tj. wypis z Krajowego rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwa poświadczone notarialnie.

  1. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

      4. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.

      5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje przynajmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Dodatkowe informacje: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, pok. nr 4, p. Elwira Gardocka, tel.: 515-494-557

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2018 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2018 14:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1031 razy