BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE I ZARZĄDZENIE WÓJTA

specjalisty ds. ewidencji ludności i akt Urzędu Stanu Cywilnego

ZARZĄDZENIE NR 30/18 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 26 lipca 2018 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły

 

             Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. ewidencji ludności i akt Urzędu Stanu Cywilnego

 

§ 2. Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1)     Beata Piotrowska – przewodniczący komisji,

2)     Kamil Wiśniewski– członek komisji,

3)     Elżbieta Błaszczak – członek komisji.

 

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły.

 

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1)     26.07.2018 r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,

2)     do dnia 07.08.2018 r. włącznie – składanie dokumentów przez kandydatów,

3)     08.08.2018 r. – rozpoczęcie pracy komisji,

4)     09.08.2018r. – test kwalifikacyjny lub rozmowy kwalifikacyjne - rozstrzygnięcie naboru,

5)     10.08.2018 r. – ogłoszenie o wynikach naboru.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

 


 

WÓJT GMINY PRZYTUŁY


Ogłasza
otwarty i konkurencyjny
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
specjalisty ds. ewidencji ludności i akt Urzędu Stanu Cywilnego
W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY
ul.Supska 10
18-423 Przytuły

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór: a. nazwa stanowiska: specjalista ds. ewidencji ludności i akt Urzędu Stanu Cywilnego b. wymiar etatu: ½ etatu.

 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie min. średnie,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

  6. staż pracy min. 5 letni,

  7. bardzo dobra znajomość oprogramowania do obsługi USC.

3. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:

  1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności:

  2. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie, punktualność;

  3. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,

  4. dyspozycyjność poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1.Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców.

2.Rejestracja danych:

 1. urodzeniach,

 2. zmianach stanu cywilnego,

 3. imionach i nazwiskach,

 4. obywatelstwie i osobach przebywających za granicą,

 5. dokumentach tożsamości,

 6. zgonach.

3.Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z zameldowaniem bądź wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego.

4.Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu i wyciągu z rejestru mieszkańców oraz udzielanie informacji adresowej z poszanowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

5.Przekazywanie do Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego (nośnik) – danych niezbędnych do nadania numerów PESEL dla noworodków jak i osób dorosłych.

6.Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności.

7. Przygotowywanie projektów aktów stanu cywilnego i załatwianie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych przepisów, a w szczególności:

 1. przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu małżeństwa,

 2. sporządzanie projektów aktów małżeństwa w księgach stanu cywilnego w oparciu o zapewnienie obu stron składane w sposób określony przepisami prawa,

 3. prowadzenie ksiąg aktów małżeństwa i akt zbiorowych oraz dokonywanie w nich wzmianek dodatkowych, przypisków, wystawianie wypisów, zaświadczeń,

 4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczekiwania,

 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,

 6. przygotowanie projektu zgody na odtwarzanie w całości lub części księgi stanu cywilnego,

 7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie,

 8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na uzupełnienie aktu stanu cywilnego,

 9. sporządzanie projektu aktu stanu cywilnego, jeżeli fakt urodzenia, małżeństwa lub zgonu nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego,

 10. wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,

 11. sporządzanie projektów zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,

 12. sporządzanie projektów zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

 13. prowadzenie ksiąg stanu cywilnego w sprawach urodzeń i zgonów w oparciu o zgłoszenia, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe i inne dokumenty przewidziane w prawie o aktach stanu cywilnego,

 14. kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych do ksiąg małżeństw, urodzeń i zgonów,

 15. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz nadaniu nazwiska męża matki,

 16. współpraca z innymi organami w sprawach urodzeń, małżeństw i zgonów.

 1. Organizowanie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli.

 2. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie w nich wzmianek marginesowych i przypisków.

 3. Przygotowanie przekazywania ksiąg stuletnich do Archiwum Państwowego.

 4. Przygotowywanie projektów odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych akt urodzeń, małżeństw, zgonów.

 5. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych:

1/ po raz pierwszy,

2/ wymiana,

3/ z powodu utraty.

 1. Prowadzenie kartoteki oraz rejestru elektronicznego danych osobowych i przekazywanie ich do centrum personalizacji dokumentów.

 2. Prowadzenie ewidencji dowodów osobistych nowo wydanych oraz skasowanych.

 3. Prowadzenie rejestru dowodów utraconych.

 4. Nadawanie i upowszechnianie numerów ewidencyjnych PESEL. 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

Praca na piętrze budynku Urzędu Gminy. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno-biurowa.
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.
Umowa o pracę w wymiarze ½ etatu.
Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 1. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. kwestionariusz osobowy,

  2. list motywacyjny,

  3. życiorys – curriculum vitae,

  4. kserokopie świadectw pracy,

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  6. kserokopie zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

  7. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),

  8. referencje,

  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw  publicznych,

  11. oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. Nr 902 z późn. zm. )

  12. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem moich  danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Przytuły z siedzibą w Przytułach,  e-mail. gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl.

2. W sprawach związanych z moimi danymi osobowymi mogę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail:  iod@przytuly.powiatlomzynski.pl.

3. Dane moje będą przetwarzane tylko w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

4. Dane mogą być udostępniane dla celów zadań ustawowych.

5. Dane moje nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane w czasie trwania rekrutacji  i  usuwane po ustaniu potrzeby.

7. Mam  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniu przetwarzania.

8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Data i podpis kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Kserokopie złożonych dokumentów aplikacyjnych muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: specjalista ds. ewidencji ludności i akt Urzędu Stanu Cywilnego, w terminie do dnia 07.08.2018 r. włącznie .
 W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Przytuły po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

 

Data powstania: czwartek, 26 lip 2018 14:05
Data opublikowania: czwartek, 26 lip 2018 14:11
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1026 razy