BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie 42/2018 Wójta Gminy Przytuły

z dnia 09 października 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz § 1 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/152/10 Rady Gminy  Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 292, poz. 3773) zarządzam, co następuje:

 § 1

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 18 – 24 października 2018 r.

 § 3

 

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 4

 W Biuletynie Informacji Publicznej publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, ich przedmiocie, terminie i formie.

§ 5

 

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 § 6

 

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu wymienionego w § 1.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 10 paź 2018 12:20
Data opublikowania: środa, 10 paź 2018 12:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 888 razy