BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Zamawiający:

Gmina Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

NIP: 718-213-81-61

  1. Przedmiot zamówienia

,, Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2019-2020r.’’

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt ( dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Przytuły, które w szczególności mają polegać na:

1)     usuwaniu z terenu Gminy Przytuły z wyłączeniem dróg powiatowych padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia, w tym dzikich i bezdomnych, z uwzględnieniem załadunku, transportu i unieszkodliwienia poprzez przekazanie ich do najbliższego zakładu utylizacji, posiadającego zezwolenie i spełniającego wymagane warunki do unieszkodliwiania przedmiotowych odpadów.

2)     wykonanie usługi następować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym czasie 24 godzin od zgłoszenia.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy powinien posiadać:

1)     aktualne zezwolenie związane z transportem odpadów niebezpiecznych, dotyczących zwierząt padłych i ubitych z konieczności;

2)     decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu oferenta, do przewożenia padłych zwierząt;

3)     aktualną umowę pomiędzy oferentem, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt, na odbiór i utylizację padłych zwierząt;

 

  1. Termin wykonania zmówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.

  1. Forma płatności:

Przelew bankowy, płatność w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Cena ofertowa:

Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Kwotę należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT.

  1. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Przytułach  lub pocztą pod adresem Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

  1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do 25 stycznia 2019r. do godz. 15:30.

 

  1. Dodatkowe informacje:

Osobą uprawnioną do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie postępowania jest:

Gardocka Elwira, tel. 515-494-557, e-mail: doradztwo@przytuly.powiatlomzynski.pl , pokój nr 4.  

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 sty 2019 14:24
Data opublikowania: środa, 16 sty 2019 14:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2130 razy