BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,

informuję, że obrady sesji Rady Gminy w Przytułach są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z sesji dostępne są na kanale YouTube, a linki bezpośrednie będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytuły.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423Przytuły, email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres e-mail: iod@przytuly.powiatlomzynski.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie w związku z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., w celu utrwalania obrad Rady Gminy w Przytułach za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i udostępnienia ma kanale YouTube, a linki bezpośrednie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przytuły lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  5. Państwa dane osobowe w postaci nagrania obrazu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
  7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nieodłącznie związane z wejściem na obszar objęty utrwalaniem obrad Rady Gminy w Przytułach za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Udział w obradach sesji jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunki i dźwięku utrwalonego podczas sesji.
  8. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Data powstania: czwartek, 21 lut 2019 14:15
Data opublikowania: czwartek, 21 lut 2019 14:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1299 razy