BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Komputery /laptopy druga tura

Nazwa i adres zamawiającego:

 

Zamawiający: Gmina Przytuły

  1. Supska 10

                        18-423 Przytuły

                        NIP 718-213-81-61

                        reprezentowana przez Wójta Gminy Przytuły

                        Siedziba: Urząd Gminy Przytuły,                         Supska 10

                        18-423 Przytuły

                        Tel.:512-413-016

                        Strona internetowa: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

                        Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 o wartości zamówienia poniżej 30 000 EURO.

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieuszkodzonych, wolnych od wad fabrycznych i prawnych komputerów – 14 szt.  w tym 5 komputerów stacjonarnych / jednostka centralna, monitor, klawiatura, myszka , MS Windows 10 Pro PL. Program Office standard PL MS/ i 9  laptopów / Dysk SSD – min. 240 GB program MS Office oraz akcesoria :  myszki – 14 szt.; słuchawki nauszne - 14 szt.; pendrive - 14 szt .                     
  2. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne, wszelkie atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania.

Termin wykonania zamówienia:  do 02.06.2020r.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną spełniająca warunki zapytania ofertowego.

Miejsce i termin składania ofert:

 Oferty należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej;   za pomocą poczty elektronicznej: :oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl; lub faxem; za pomocą kuriera lub oferta może być dostarczona osobiście na adres Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły do   28.05.2020 r. do  godz. 10.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu do Zamawiającego.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu i podpisana przez osobę uprawnioną. Dopuszczony jest również podpisany skan oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Opis sposobu obliczania ceny:

  1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniając cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
  2. Cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT.
  3. Cena ofertowa musi być podana w zł (PLN) cyfrowo i słownie.
  4. Cena ofertowa powinna być aktualna na dzień składania oferty

 

Dodatkowe informacje:

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny, od decyzji zamawiającego nie służy odwołanie.

Osoba do kontaktu: Andrzej Gwiazdowski tel. 515494557 w godz. 7.30-15.00

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

Tel/faks:. 512-413-016 /86 2177003

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 maj 2020 14:47
Data opublikowania: piątek, 22 maj 2020 15:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 751 razy