BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Gmina Przytuły 

Supska 10

18-423 Przytuły

tel: 515-494-557

faks: 86 217-70-13

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

e-mail: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl

strona internetowa: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

 

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy Przytuły

Supska 10

18-423 Przytuły

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro w związku z czym, nie stosuję się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.). Podstawa prawna: art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

III. Przedmiot zamówienia:

1. Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. oraz instalacji c.o. w :

A) Szkoła Podstawowa w Przytułach (zadanie nr 1),

C) Urzędzie Gminy w Przytułach (zadanie nr 2).

2. Transport węgla z placu składowego do pomieszczeń kotłowni.

3. Bieżąca oraz okresowa konserwacja kotłów, pomp, instalacji c.o. oraz pomieszczeń kotłowni.

4. Utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach szkolnych i biurowych stałej temperatury 20 0C.

5. Utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń kotłowni i instalacji c.o.

6. Utrzymanie czystości a w okresie zimowym odśnieżanie dojścia do kotłowni oraz otoczenia kotłowni i drogi dojazdowej dla pojazdów dowożących opał.

7. Racjonalne gospodarowania opałem.

8. Zabezpieczanie opału przed kradzieżą.

9. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych , bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Zagospodarowanie odpadów ze spalania we własnym zakresie i na własny koszt.

11. Oczyszczenie pieca po zakończeniu sezonu grzewczego.

12. Po zakończeniu sezonu grzewczego malowanie pomieszczeń kotłowni oraz konserwacja i zabezpieczenie urządzeń i kotłów.

 

IV. Termin wykonania zamówienia:

 Sezon grzewczy 2020/2021 od 15.10.2020 do 15.04.2021 roku.

 

V. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:

    Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego. Pytania wykonawców mogą być sformułowane na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem i skierowane na adres zamawiającego. Pytania skierowane w formie elektronicznej i faksem muszą być potwierdzone telefonicznie.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, wyłącznie na pytania, które wpłyną do Zamawiającego na co najmniej 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

     Uprawnioną osobą do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kamil Wiśniewski.

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego,

3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć ksero potwierdzone z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palaczy wykonujących usługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku, kiedy Wykonawca nie przedłoży kopii potwierdzonej z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palacza C.O.

4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć ksero potwierdzone z oryginałem umowy z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania opału w piecach. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie przedłoży kopii potwierdzonej z oryginałem umowy na odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania opału w piecach.

5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy, w przypadku, kiedy Wykonawca nie przedłoży aktualnego odpisu w właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

VII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia (art. III pkt. 1-12) i być sporządzona zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w art. VI 1-2 zapytania ofertowego.

2. Cena ofertowa ma obejmować obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w rozbiciu na placówki :

a) Szkoła Podstawowa w Przytułach (zadanie nr 1) ,

b) Urząd Gminy w Przytułach (zadanie nr 2) .

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno „Zadanie”, lub na wszystkie. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno „Zadanie” zobowiązany jest do wyceny każdego „Zadania” oddzielnie. Każde zadanie będzie oceniane odrębnie. Dla każdego zadania zostanie wyłoniony ten Wykonawca, który zaoferuje na to zadanie najniższą cenę.  

3. Oferta musi być zgodna z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.

4. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

„Obsługa i eksploatacja kotłowni c.o. w sezonie grzewczym 2020/2021”

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, sekretariat ( I piętro) do dnia 14.10.2020r. do godz. 12.00

 

X. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena ofertowa - 100%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą cenę ofertową spełniająca wszystkie warunki zapytania ofertowego. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

2. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty.

3. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia.

5. Zamawiający może podwyższyć kwotę jaką ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

XI. Między Zamawiającym a Wykonawcą nie będą prowadzone rozliczenia inne niż w walucie PLN.

 

XII. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

XIII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie stawi się na podpisanie umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego lub nie dostarczy dokumentów wymienionych w art. VI pkt. 3 - 5, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

XIV. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w równych ratach ( jedna rata stanowić będzie 1/6 wynagrodzenia ofertowego brutto).

 

XV.Ostatnia płatność nastąpi po bezusterkowym odbiorze kotłowni z którego sporządzony zostanie protokół.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 10 paź 2020 12:21
Data opublikowania: sobota, 10 paź 2020 12:29
Data edycji: sobota, 10 paź 2020 12:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 573 razy
Ilość edycji: 1