BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY PRZYTUŁY

Obecnie zgodnie z uchwałą UCHWAŁA NR VIII/55/2019 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 25 listopada 2019 r. oraz UCHWAŁA NR X/66/2020 RADY GMINY PRZYTUŁY z dnia: 12 lutego 2020 roku opłata miesięczna, bez względu na ilość wytworzonych odpadów, wynosi 19 zł od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny lub 50 zł od osoby, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Od 01.04.2020r. wprowadzone zostało zwolnienie - 1 zł (od osoby) dla właścicieli nieruchomości, którzy w kompostowniku przydomowym kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są złożyć nową deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowy rachunek do dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bezpośrednio bez wezwania raz na kwartał z możliwością opłaty comiesięcznej  do sołtysów sołectw Gminy Przytuły lub na rachunek bankowy GMINY PRZYTUŁY  (numer konta: 36 8752 0006 0135 7248 2000 0200 Bank Spółdzielczy w Jedwabnem oddział w Przytułach) na podstawie złożonych deklaracji.

  1. za miesiąc styczeń, luty i marzec - do 15 marca każdego roku;
  2. za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec - do 15 czerwca każdego roku;
  3. za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień - do 15 września każdego roku;
  4. za miesiąc październik, listopad i grudzień - do 15 grudnia każdego roku;

WAŻNE TERMINY!

 • Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa wyżej. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Data powstania: czwartek, 15 paź 2020 11:40
Data opublikowania: czwartek, 15 paź 2020 11:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 901 razy