BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego na obsługę i bieżącą eksploatację kotłowni węglowej oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej w Przytułach oraz w Urzędzie Gminy w Przytułach w sezonie grzewczym 2020/2021.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty:

 

A) Szkoła Podstawowa w Przytułach (zadanie nr 1) – Palacz CO Ziółek Jan, ul. Lipowa 28/5, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 20.400,00 zł brutto;

B) Urząd Gminy w Przytułach (zadanie nr 2)- Usługi CO Józef Zakrzewski, ul. Supska 1A, 18-423 Przytuły. Cena ofertowa 13.800,00 zł brutto;

Liczba złożonych ofert: 2

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania: brak

 

Termin zawarcia umowy: w ciągu 7 dni od zawiadomienia.

 Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca obowiązany jest dostarczyć:

  1. Ksero potwierdzone z oryginałem aktualnych na cały sezon grzewczy uprawnień palaczy wykonujących usługę.
  2. Ksero potwierdzone z oryginałem umowy z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów powstałych w wyniku spalania opału w piecach.
  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy w przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży  wyżej wymienionych dokumentów.

Data powstania: czwartek, 15 paź 2020 12:39
Data opublikowania: czwartek, 15 paź 2020 12:41
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 622 razy