BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Przytuły zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie – 1 070 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Nr sprawy :  FN.3021.3.2020

Gmina Przytuły

ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły

NIP 7182138161

REGON 450669980

Gmina Przytuły  zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie –   1 070 000,00 zł.  na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

Zamawiający:

Gmina Przytuły reprezentowana przez Wójta Gminy  – Kazimierza Ramotowskiego

ul. Supska 10

18 – 423 Przytuły

tel. 512 413016     fax. 086 217 70 03  

e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

Na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę i zapraszamy do złożenia oferty na udzielenie i obsługę kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje udzielenie kredytu dla Gminy Przytuły  w kwocie 1 070 000,00 zł. (słownie:  jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 727 670,56 zł. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 342 329,44 zł.

Uruchomienie kredytu przez Bank nastąpi po podpisaniu umowy nie później niż do dnia 31.12.2020r. Dokładna data uruchomienia kredytu zostanie podana przez Zamawiającego.

 

  1. Warunki spłaty kredytu:

 

a) Kredyt będzie spłacony w latach 2021-2025  w ratach  miesięcznych na ostatni dzień miesiąca, począwszy od  czerwca 2021 roku, następująco:

- 2021 r. – 127 500 zł., tj. 6 rat po 21 250 zł.

- 2022 r. tj.12 rat po 19 650 zł.

- 2023 r. tj.12 rat po 19 650 zł.

- 2024 r. tj.12 rat po 19 650 zł.

- 2025 r. tj. 11 rat po 19 600 zł. + 1 rata  19 500 zł.

b) odsetki naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia pozostałego do spłaty (salda kredytu) na ostatni dzień roboczy danego miesiąca,

c) kredyt oprocentowany będzie wg zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedniego plus stała marża w banku w okresie obowiązywania umowy,

d) zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisany przez Wójta Gminy z kontrasygnatą Skarbnika oraz złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie prawa bankowego.

3. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych opłat z tytułu:

a) niewykorzystania całości kredytu,

b) zmiany harmonogramu spłat kredytu w zakresie kwot i terminów,

c) wcześniejszej spłaty rat kredytu.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej / PLN /.

5. Do formuły naliczenia odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku.

6. Wykonawca nie będzie pobierał żadnej prowizji przygotowawczej.

7. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat związanych z realizacją umowy o udzielenie kredytu.

8. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć WIBOR 1M wg stanu na dzień 21 października 2020 roku.

9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.

10. W przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie.

11. Umowę kredytu przygotowuje Bank w uzgodnieniu z Zamawiającym.

12. Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania o cenę "Formularzu ofertowym" – załącznik nr 1.

12. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenie:

a) formularz ofertowy wg załączonego wzoru, stanowiący załącznika nr 1,

b) zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe / Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 z późniejszymi zmianami /. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

c) wzór umowy kredytowej zawierający postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy przesłać pocztą lub  dostarczyć osobiście  do  sekretariatu Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej napisem " Kredyt na okrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań", w terminie do dnia   30 października 2020 r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2020. o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Przytułach w sali Nr 17 (I piętro)
  2. Zawarcie umowy nastąpi w ciągu 7 dni po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ewentualne zapytania kierować telefonicznie lub e-mailem:    

  1. Elżbieta Ziółek - Skarbnik Gminy Przytuły, telefon 512 413 016,mail skarbnik@przytuly.powiatlomzynski.pl ( sprawy związane z budżetem, sprawozdaniami, itp.)

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Zarządzenie Nr 33/20Wójta Gminy Przytuły z dnia 1września 2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań gminy Przytuły w 2020 roku.
  3. Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na rok 2020.
  4. Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytuły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2024
  5. Uchwała Nr RIO.II-00313-67/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyrażenia  opinii o możliwości spłaty przez Gminę Przytuły kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 1 070 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w kwocie 727 670,56 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 342 329,44 zł.

Zatwierdzam

  Wójt Gminy

       (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 paź 2020 14:02
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2020 14:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 795 razy