BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN

„ Budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 130 000 PLN

 

Zamawiający: GMINA PRZYTUŁY

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel.512-413-016, fax. 86 2177003

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „ Budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły”

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa altany rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 68,90 m2, a także wykonanie oświetlenia obiektów rekreacyjnych na działce nr 58 w m. Nowa Kubra, gm. Przytuły.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres oddziaływania planowanej inwestycji mieści się w obrębie własnej działki. Działka objęta opracowaniem znajduje się w m. Nowa Kubra. Przedmiotowy teren jest objęty decyzją o warunkach zabudowy zgodnie z ustaleniami planu terenu projektowanej budowy położony jest w wyznaczonej strefie zabudowy sportu i rekreacji.

Parametry techniczne altany rekreacyjnej:

Powierzchnia zabudowy: 68,90 m2

Powierzchnia użytkowa: 68,70 m2

Kubatura: 232,20 m3

Długość budynku 10,60 m, szerokość 6,50 m, wysokość 4,70 m.

Zestawienie planowanych elementów prac związanych z budową oświetlenia zewnętrznego terenu obiektów rekreacyjnych:

- dostawa i montaż szafy sterowniczej oświetlenia zewnętrznego;

- dostawa i montaż słupków oświetlenia terenu o wysokości 7m;

- dostawa i montaż opraw oświetlenia terenu typu LED o mocy 60W, strumień 7800 Lm

- ułożenie linii kablowych do zasilania oświetlenia zewnętrznego (YAKY 5x25) [m]

3.  Opis zamówienia:
- Zgodnie z załączonym projektem budowlanym i przedmiarami robót oraz Programem funkcjonalno-użytkowym.
- Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.
- W ofercie należy podać całkowitą cenę brutto przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w sposób następujący:

Urząd Gminy Przytuły

Supska 10

18-423 Przytuły

„Budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w miejscowości Nowa Kubra ”- Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły do dnia 10.09.2021r. do godz. 1530
- Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
- Termin płatności faktury: 14 dni.
- Okres gwarancji: 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru robót bez uwag.
- Do oferty należy dołączyć:
a)  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) Oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.
c) Formularz ofertowy.

 

W załączeniu:

  1. Formularz oferty -  załącznik nr 1,
  2. Oświadczenie - załącznik nr 2,
  3. Projekt budowlany  - załącznik nr 3,
  4. Przedmiar robót – załącznik nr 4,
  5. Mapa podglądowa terenu inwestycji.
  6. Projekt umowy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2021 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2021 14:29
Data edycji: środa, 25 sie 2021 12:19
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 631 razy
Ilość edycji: 1