BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY

WÓJT GMINY PRZYTUŁY

 

ogłasza

NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

 

wolne stanowisko urzędnicze:

działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i zdrowia

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

 

 1. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i zdrowia w referacie Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych,

dokładne określenie stanowiska – referent/podinspektor/inspektor uzależnione będzie od posiadanych przez kandydata kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia zawodowego)

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko ubiegać się mogą również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych),
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej, a w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, kpa, prawo przedsiębiorców, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o ochronie danych osobowych, o systemie oświaty, Prawo Oświatowe, Karta Nauczyciela, o systemie informacji oświatowej, o finansowaniu zadań oświatowych, o ochronie zwierząt, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, biegła umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office w tym Word i Excel, poczta elektroniczna, internet) oraz urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy w administracji samorządowej – 3 lata,
 • pożądane cechy osobowości: sumienność, odpowiedzialność, systematyczność, dobra organizacja pracy, wysoki poziom kultury osobistej, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres.

 

Główne obowiązki:

 

1)wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej,

2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu,

3) współpraca  z Urzędem Statystycznym i Urzędem Skarbowym,

4) realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego,

5) nadzór nad realizacją projektów organizacyjnych szkół,

6) przygotowywanie dokumentacji dla komisji konkursowych na dyrektorów szkół i określanie regulaminu ich pracy w porozumieniu z Wójtem,

7) sporządzanie zbiorczych sprawozdań wymaganych prawem oświatowym,

8) prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku szkolnego,

9) nadzór nad dowozem uczniów, umowy, trasy,

10) przygotowywanie dokumentacji dla komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli i określanie regulaminu ich pracy w porozumieniu z Wójtem.,

11) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, wyprawki szkolne ),

12) wydawanie decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom za wyszkolenie młodocianego.,

13) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu,

14) współdziałanie w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych z gminami i innymi organizatorami. 

15) opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych  wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,

16 ) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych,

17) prowadzenie gospodarki lokalowej stanowiącej własność komunalną,

18) opracowywanie programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Przytuły oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt,

19) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i konserwacji zabytków,

20) opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi, miejscami pamięci narodowej.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys zawodowy (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz numerem telefonu – opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (kopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy z podaniem okresu, formy zatrudnienia i zakresu obowiązków),
 • inne dodatkowe kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacyjnych i umiejętnościach (np. świadectw, certyfikatów, uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z naborem – złożone na druku „Oświadczenie i klauzula informacyjna kandydata” znajdującym się w odrębnym pliku pod niniejszym ogłoszeniem.

 

Jeśli w liście motywacyjnym lub CV lub w innych załączonych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO niezbędna jest dodatkowa Państwa zgoda na ich przetwarzanie, wyrażona w formie dopisku bezpośrednio w liście motywacyjnym lub CV w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym/CV oraz załączonych dokumentach. (czytelny podpis kandydata)”.

 

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy – Urząd Gminy Przytuły,
 • bezpieczne warunki pracy, brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 • budynek urzędu nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – pierwsza umowa zawarta będzie na czas określony do 6-ciu miesięcy, z możliwością przedłużenia. Osoba wyłoniona podczas naboru, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej, a pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika,
 • czas pracy: pełny wymiar, podstawowy system czasu pracy – 8 godzin na dobę
  i przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • bezpośredni przełożony – kierownik referatu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych
 • Planowany okres zatrudnienia – październik 2021 r.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: ds. działalności gospodarczej, oświaty, kultury, sportu i zdrowia w terminie do:

20.08.2021 r. włącznie, do godz. 15:30.

W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

pod adresem:

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

Sekretariat urzędu –  tel. 512413016

 

Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Kopie dokumentów przedłożonych w ofercie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie Gminy Przytuły  zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne 4 kolejnych najlepszych kandydatów będą przechowywane w kadrach Urzędu Gminy Przytuły, przez okres 3 miesięcy licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru i po upływie tego terminu, w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów, w przypadku ich nieodebrania, po upływie miesiąca od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Przytuły lub pod numerem tel. 515494557

Przytuły, dnia 09.08.2021r.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA

Urząd Gminy Przytuły spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Gminy Przytuły, 18-423 Przytuły, ul. Supska 10, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Wójt Gminy Przytuły, e-mail: wojt@jPrzytuly.powiatlomzynski.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Przytuły jest pan Andrzej Gwiazdowski e-mail: iod@przytuly.powiatlomzynski.pl., z którym można się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (imię (imiona)
  i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe podane przez kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w toku obecnego naboru odbywa się w oparciu o przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie wskazanym w tych przepisach oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w przypadku podania danych należących do szczególnych kategorii danych) w przypadku pozostałych danych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie szczególnych przepisów prawa. Dane wyłonionego w drodze naboru do zatrudnienia kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, co najmniej przez okres 3 miesięcy.
 6. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej ani do państwa trzeciego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w naborze do zatrudnienia w Urzędzie Gminy Przytuły zostaną dołączone do jego akt osobowych, a po ustaniu zatrudnienia będą archiwizowane przez okres określony w odnośnych przepisach prawa.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydane bezpośrednio zainteresowanym, a w przypadku ich nieodebrania, zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny po upływie miesiąca od dnia opublikowania informacji o wyniku naboru w BIP, z wyłączeniem 4 kolejnych najlepszych kandydatów, gdyż te dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata, który wygrał nabór.

Dane osobowe kandydatów w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania będą wpisane do Protokołu  z naboru i przechowywane w dokumentacji związanej z naborem przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów złożone: bez zastrzeżonej formy papierowej, przed terminem umieszczenia ogłoszenia o naborze w BIP, po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, bez podania nazwy stanowiska zamieszczonego w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wpływu dokumentów do Urzędu.

 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć
  w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a z punktu widzenia naboru całkowicie zbędne. Podanie danych szczególnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, powoduje konieczność dodatkowej Państwa zgody na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 2. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, e-mail: IOD@uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 sie 2021 10:26
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sie 2021 10:34
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 329 razy