BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027

Działając na podstawie zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057),

informuję,

że 11 sierpnia br. Rada Gminy Przytuły podjęła uchwałę Nr XIX/134/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Przytuły na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Opracowanie strategii ma na celu stworzenie dokumentu niezbędnego dla efektywnego prowadzenia polityki rozwoju, wiążącego planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym i dzięki temu  wspierającego zrównoważony rozwój gminy, którego posiadanie pomoże samorządowi gminy w długofalowym zarządzaniu rozwojem gminy oraz  w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy zewnętrznych.

Uchwała o przystąpieniu wraz z załącznikiem określającym tryb i harmonogram opracowania projektu strategii jest dostępna na stronie: Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Prawo miejscowe – uchwały.

W ramach prac nad opracowaniem strategii zaplanowano opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, w tym przeprowadzenie badań ankietowych, a także organizację warsztatów strategicznych z interesariuszami w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych. O terminach przeprowadzenia wskazanych działań mieszkańcy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej gminy: Biuletyn Informacji Publicznej.

Po opracowaniu projektu strategii mieszkańcy gminy będą mogli wziąć udział w procesie konsultacji społecznych i przedstawić swoje uwagi i propozycje zmian do dokumentu strategicznego. 

Na stronie internetowej gminy będą udostępniane wszelkie informacje o przebiegu prac nad strategią, prowadzonych konsultacjach i wypracowanych rozwiązaniach.

 

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 22 wrz 2021 08:49
Data opublikowania: środa, 22 wrz 2021 10:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 721 razy