BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla ofiar dotkniętych przemocą

Sprawami przemocy w gminie Przytuły zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie. W skład tego zespołu wchodzą osoby  delegowane z kilku środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie na terenie gminy.

Zespół utworzył Wójt Gminy Przytuły i powołał do niego przedstawicieli: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Przytułach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, Szkoły Podstawowej w Przytułach, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Przytułach i organizacji pozarządowej tj. Caritas w Łomży oraz Kuratora Sądowego.

Do głównych celów i zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należą:
1) budowanie lokalnego systemu jakości opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
2) zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

             Zespół zbiera się w ramach potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiace. Do indywidualnych przypadków powołuje grupy robocze. W skład grupy roboczej wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny. Jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.

            Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem oraz realizacją stosownej pomocy a także jej monitoring.

Kontakt:

Pani Joanna Wądołowska  - Przewodniczący Zespołu

tel. 86 217 70 15

Pani Zofia Baranowska – członek Zespołu, pracownik GOPS Przytuły

tel. 517377036

 

Osoby doznające przemocy z Gminy Przytuły mogą skorzystać ze schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno, tel. (86) 278-12-99 (w godz. od. 7:30 do 15:30), 519 187 560 – koordynator (całodobowo), e-mail: pcpr@powiatkolno.pl, w zakresie:

- całodobowego schronienia bez konieczności posiadania skierowania, bez względu na dochód rodziny,

- rozpoznania sytuacji rodziny oraz udzielenia specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego, udzielenia konsultacji wychowawczych, w razie potrzeby dostępu do pomocy medycznej,

- diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz opracowania indywidualnego planu pomocy rodzinie uwzględniającego aktualne potrzeby i możliwości wyjścia z sytuacji kryzysowej,

- zapewnienia możliwości udziału w terapii indywidualnej, grupowej, zajęciach edukacyjno – profilaktycznych, w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002

(czynną całą dobę)

 

telefoniczne dyżury prawników 22 – 666 – 28 – 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godzinach 13-15)

 

Data powstania: piątek, 1 paź 2021 14:15
Data opublikowania: piątek, 1 paź 2021 14:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 349 razy