BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

         Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytuły podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły  na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027r.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

          Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Przytuły,    ul. Supska 10, 18-423  Przytuły, pokój nr 6 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30).

          Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły.

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

          Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

          Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 07.10.2021 r. do dnia 28.10.2021 r. w jednej z następujących form:

  • w     formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl
  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły  (pokój nr 4), w godzinach pracy urzędu (7.30-15.30).

          Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

          Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytuły.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 paź 2021 13:46
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2021 13:52
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 110 razy