BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000 PLN

„Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

Zamawiający: GMINA PRZYTUŁY

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

tel.512-413-016, fax. 86 2177003

email: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania: „Odławianie bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły i zapewnienie im opieki w schronisku”

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przytuły, umieszczonym w schronisku.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie następujących usług:

1) Odławianie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu Gminy Przytuły oraz ich transport do schroniska (a w koniecznych przypadkach transport do Zakładu weterynaryjnego)

 1. odławianie i transport bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. zapewnienie w razie potrzeby opieki weterynaryjnej podczas odławiania,
 3. odławianie zwierzęcia nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną zgłoszenia przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Przytułach.

2) Zapewnienie odłowionym oraz przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej, obejmującej kwarantannę, odrobaczenie, szczepienia profilaktyczne przeciwko chorobom zakaźnym, w tym przeciwko wściekliźnie, oraz leczenie w miarę potrzeb,

3) Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki polegającej na zabezpieczeniu odpowiednich miejsc do przetrzymywania zwierząt, wyżywienie zwierząt, dostęp do wody pitnej, właściwe traktowanie i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

4) Prowadzenie ewidencji odłowionych i oddanych do adopcji zwierząt z terenu gminy Przytuły, poprzez założenie karty ewidencyjnej z danymi umożliwiającymi bezbłędnie zidentyfikować zwierzę (nr mikroczipa, płeć, wiek, kondycja, rasa, zdjęcie, informacja o czasie i miejscu odłowienia oraz zaleceń lekarza weterynarii dotyczących danego zwierzęcia oraz informacji o nowym właścicielu zwierzęcia)

5) Znakowanie psów przyjmowanych do schroniska poprzez wszczepienie mikroczipa.

6) Przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji odłowionych z terenu Gminy Przytuły zwierząt przebywających w schronisku, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

7) Usypianie ślepych miotów.

8) Aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Przytuły, przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić właściwą opiekę i należyte warunki utrzymania. Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za adopcję psa. Do adopcji będą trafiały zwierzęta wykastrowane lub wysterylizowane.

 1. Szczenięta w wieku do 3 – miesiąca życia mogą być przekazywane do adopcji bez zabiegów sterylizacji lub kastracji, po wcześniejszej pozytywnej decyzji lekarza weterynarii.

9) Właściciele zwierząt mają prawo do odbioru swoich zwierząt ze schroniska w ciągu 14 dni od dnia odłowu po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich. Po tym okresie psy przeznaczane są do adopcji.

10) Przejęcie i przetransportowanie ok 5 psów wyłapanych w latach poprzednich z terenu Gminy Przytuły, (przebywających obecnie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Cyganowo), do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w wybranej ofercie przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni transport i utrzymanie zwierząt w ramach kosztów wykonania umowy z Zamawiającym.

11) W ramach kontroli realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do wejścia na teren schroniska w każdym czasie w okresie realizacji umowy, dokonania kontroli zwierząt i dokumentacji dotyczącej zwierząt przetrzymywanych w schronisku.

 

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

1) Przestrzeganie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w tym zakresie.

2) Zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego.

3) Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia:

 1. Ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat i miejsc ich odłowienia oraz podmiotu zgłaszającego,
 2. ilość psów oddanych do adopcji i poddanych eutanazji,
 3. zestawienia numerów identyfikacyjnych,
 4. zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji,
 5. przekazywanie na adres email fotografii odłowionego psa wraz z informacją o miejscu i dacie odłowu wraz z numerem identyfikacji.

4) Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Wójta Gminy Przytuły z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada.

5) Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia i utrzymania z terenu Gminy Przytuły– ok. 10 sztuk rocznie.

6) Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.), ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz.1657), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz. 753), ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

7) Współpraca z organizacjami pożytku publicznego w zakresie adopcji psów, w tym celu należy przedłożyć dokumenty potwierdzające współpracę w tym zakresie.

8) Przedłożenie kserokopii zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt wydanego przez właściwy organ, zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - (Dz. U. 2016 r. poz. 250).

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2021 r.

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub drogą elektroniczną na e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Filipkowska Ewelina tel. 512-413-016 e-mail: oswiata@przytuly.powiatlomzynski.pl
 3. Sposób przygotowania oferty:
 1. ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i trwały,
 2. do oferty należy dołączyć formularz ofertowy (załącznik nr 1).

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 18 lis 2021 13:13
Data opublikowania: czwartek, 18 lis 2021 13:29
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 636 razy