BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

II otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów

Wójt Gminy Przytuły

Ul. Supska 10

18-423 Przytuły

 

Ogłasza II otwarty nabór wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Przytuły w ramach projektu pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – konkursu, realizowanego w formule grantowej.

Termin do którego można składać wnioski:

28.02.2022r.

 

Miejsce składania wniosków:

Urząd Gminy Przytuły

Ul. Supska 10

18-423 Przytuły

Pokój  nr 4

 

Lub

wysłany wniosek drogą pocztową na podany adres

(decyduje data wpływu do Urzędu)

 

Warunkiem ubiegania się o grant jest złożenie w Urzędzie Gminy Przytuły wniosku wraz z załącznikami, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania grantów. Załącznik jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/ można również otrzymać druk wniosku w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły pok. nr 4.

Wnioski o grant złożone przez mieszkańców, którzy wcześniej złożyli ankietę w ramach badania zapotrzebowania na instalacje OZE w ramach Projektu w Gminie Przytuły i zostali ujęci jako potencjalni Grantobiorcy we wniosku o dofinansowanie, będą miały pierwszeństwo przed pozostałymi wnioskami. 

Kto może składać wnioski:

Grantobiorcą może być osoba fizyczna zamieszkała na terenie Gminy Przytuły (nieruchomość Grantobiorcy widnieje w gminnej ewidencji odbioru odpadów komunalnych i Grantobiorca uiszczał opłaty za odbiór odpadów w 2018 r.)

Grantobiorca posiada prawo własności lub współwłasności lub jest posiadaczem prawa budynku mieszkalnego i niemieszkalnego (jeżeli instalacja OZE ma zostać zabudowana na budynku niemieszkalnym). Kopia dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (np. akty notarialny, odpis z księgi wieczystej) musi stanowić załącznik do wniosku o grant. W przypadku istnienia współwłasności budynku wskazanego we wniosku, wszyscy współwłaściciele udzielają Grantobiorcy pisemnego zezwolenia na udział w Projekcie.

Po przeprowadzeniu oceny formalnej Gmina sporządzi i opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/ listę inwestycji zakwalifikowanych do realizacji. Szczegóły dotyczące procedury udzielenia grantu: Szczegóły dotyczące procedury udzielenia grantu zostały określone w Regulaminie udzielania grantów.

Wójt Gminy Przytuły

 (-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 26 sty 2022 14:22
Data opublikowania: środa, 26 sty 2022 14:24
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 622 razy