BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Gmina Przytuły zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

 

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 11/21Wójta Gminy Przytuły z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

 Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, NIP 718-213-81-61

tel. 515-494-557, fax 86 2177003, e-mail.: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

       Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej czarnej, folii rolniczej białej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Przytuły. Wykonanie odbioru odpadów odbędzie się z trzech wskazanych  miejsc na terenie gminy Przytuły, na których zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników.

Usługa obejmuje:

 1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;
 2. Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
 3. Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag  wraz z ich zbiorczym zestawieniem (w przypadku przejęcia odpadów z terenu gminy przez podmiot zajmujący się wyłącznie zbieraniem odpadów) oraz przekazanie wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
 4. Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania.

 

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, pok. nr 6, telefonicznie pod numerem tel. 515494557.
 2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych (proceduralnych) jest Pani Elżbieta Błaszczak, w godz. 730  - 1530  od poniedziałku do piątku w siedzibie Za­mawiającego.    

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Przytuły, Supska 10, 18-423 Przytuły, w sekretariacie urzędu do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godz 15 30.
 2. Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, posiadającej oznaczenia: Oferta „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz nazwę i adres Wykonawcy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

VII. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 24 czerwca 2022

   
VIII.  Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi zadeklarowana przez rolników:

Podana ilość w/w wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została szacunkowo, na podstawie danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski, stanowiące jednocześnie inwentaryzację w/w wyrobów.

Zamawiający zastrzega zatem, że w trakcie realizacji zadania ilość odpadów może ulec zmianie.

Zadeklarowane przez rolników ilości odpadów:

 

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość (Mg)

1.

02 01 04

Folia rolnicza biała i czarna

98,509

2.

02 01 04

Siatka i sznurek do owijania balotów

25,263

3.

02 01 04

Opakowania  po nawozach i typu Big Bag

 

26,228

RAZEM

150

 

IX. Warunki płatności: zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

X. Kryterium oceny ofert: Cena łączna brutto 100 %

Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 

XI. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej);
 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy;
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny;
 4. Zamawiający, zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez wyboru Wykonawcy w   następujących przypadkach:

1) w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zmówienia,

3) udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego,

4) Zamawiający popełnił błąd w opisie zamówienia.

 1. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

XII. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Wykonawcy oraz o przysługujących Wykonawcy prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy”, przetwarzanych w Urzędzie Gminy Przytuły jest Wójt Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły lub za pomocą adresu: iod@przytuly.powiatlomzynski.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Przytuły - przetwarza dane osobowe Wykonawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są:

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wójcie Gminy Przytuły;

2) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Przytuły;

3) na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być:

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z  Gminą Przytuły przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Przytuły.

 1. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy przysługują mu następujące uprawnienia:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych osobowych,

6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Zakres przysługujących praw zależy jednak od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych osobowych oraz sposobów ich gromadzenia.

 1. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w  sprawach ochrony danych osobowych.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Wykonawcę danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny i  Wykonawcy przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie  ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 3. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 kwi 2022 13:58
Data opublikowania: piątek, 1 kwi 2022 14:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 321 razy