BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 t.j.)           

zawiadamiam strony postępowania

że zebrano pełen materiał dowodowy w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 90 w obrębie Przytuły, gmina Przytuły”.

W związku z powyższym zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30 i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, a także na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przytuły.

            Obwieszczenie umieszczono w dniu 17 sierpnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytuły i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły.

           

Wójt Gminy Przytuły 

(-) Kazimierz Ramotowski 

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
  2. a/a.
Data powstania: środa, 17 sie 2022 14:04
Data opublikowania: środa, 17 sie 2022 14:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 151 razy