BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Wójt Gminy Przytuły informuje, że dnia 08 września 2022 roku została wydana decyzja  Nr KS.6220.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 90 w obrębie Przytuły, gmina Przytuły”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacja sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Przytułach,  ul. Supska 10, pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu, tj. 730 – 1530 .

            Treść powyższej decyzji została udostępniona na okres 14 dni na stronie internetowej http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/w dniu 08 września 2022 r.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10 i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mroczki.

Data powstania: piątek, 9 wrz 2022 09:32
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2022 09:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 134 razy