BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) z związku z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1,  art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.)

Wójt Gminy Przytuły

zawiadamia strony postępowania

że w dniu 08 września 2022 r.  została wydana decyzja Nr KS.6220.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej  na części dz. nr 90 w obrębie Przytuły, gmina Przytuły”.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, za pośrednictwem Wójta Gminy Przytuły, w terminie 14 dnia od daty doręczenia. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu od 7.30-15.30.             

        Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

       Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przytułach, na stronie internetowej http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/ oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mroczki. Obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 08 września 2022r. na stronie internetowej http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/.

Wójt Gminy Przytuły 

(-) Kazimierz Ramotowski 

 

Data powstania: piątek, 9 wrz 2022 09:33
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2022 09:35
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 116 razy