BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

           Na podstawie art. 71 ust.1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, zwanym dalej Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 90 w obrębie Przytuły, gmina Przytuły",

oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29.07.2022 r. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. wystąpiła do Wójta Gminy Przytuły o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 90 w obrębie Przytuły, gmina Przytuły".

Do wniosku dołączono 4 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, wypis z rejestru gruntów, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się 100 m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) - § 3 ust.1 pkt 54 lit. b - zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy jest właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia (art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś).

Uwzględniając regulację wynikającą z art. 74 ust. 3a ustawy ooś organ ustalił strony postępowania, którymi stali się właściciele działek położonych na terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcia oraz na obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Na podstawie art. 49 i art. 61 obwieszczeniem z dnia 03.08.2022 r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o możliwości zapoznania się ze złożonym wnioskiem oraz składania ewentualnych uwag i zastrzeżeń. We wskazanym terminie strony nie wniosły uwag, ani zastrzeżeń do przedmiotu postępowania.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do wiadomości przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły oraz w miejscowości Przytuły.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś pismem, znak: KS.6220.10.2022 z dnia 03.08.2022 r., organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży z prośbą o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przedkładając dokumenty, o których mowa w art. 64 ust. 2 ww. ustawy.

W odpowiedzi Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych II w Łomży działając z upoważnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w opinii zawartej w piśmie, znak: WSTII.4220.152.2022.MM z dnia 16.08.2022 r. uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś organ ustalił, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym na siedliskach łęgowych i w ujściach rzek, obszarach wybrzeży i w środowisku morskim, obszarach górskich lub leśnych, w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

W przedmiotowym przypadku nie wykazano transgranicznego oddziaływania oraz kumulowania się oddziaływań oraz ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych związanych z planowana inwestycją.

Zdaniem organu występowanie emisji i innych uciążliwości może wystąpić w fazie realizacji przedsięwzięcia. W trakcie trwania robót zostaną wytworzone odpady, wzrośnie natężenie hałasu, emisja spalin i zapylenie spowodowane pracą sprzętu oraz możliwość skażenia gruntu niekontrolowanym wyciekiem substancji ropopochodnych. Występujące i potencjalne na tym etapie oddziaływania będą miały zasięg lokalny (w granicach prowadzonej budowy), mało znaczący, krótkotrwały związany jedynie z czasem budowy. Prawidłowa organizacja robót zminimalizuje oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Zatem uznano za uzasadnione odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Augustowie po rozpatrzeniu wniosku Wójta, w piśmie znak: BI.ZZŚ.1.4360.270.2022.BG z dnia 12.08.2022 r., nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza strefami ochronnymi ujęć wód, obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, obszarami przylegającymi do jezior.

Przy północno- zachodniej granicy działki inwestycyjnej znajduje się ciek Przytulanka. Zgodnie z przedłożonymi informacjami inwestycja nie będzie realizowana w bezpośrednim sąsiedztwie ww. wspomnianego cieku.

Teren inwestycji znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne oraz poza granicami obszarów chronionych regulowanych ustawą o ochronie przyrody.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, mając na uwadze specyfikę instalacji fotowoltaicznych, skalę i lokalizację omawianego przedsięwzięcia organ do spraw ocen wodnoprawnych uznał, że realizacja inwestycji nie powinna negatywnie wpłynąć na realizację celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z powyższym, w opinii organu dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu przedsięwzięcia na stan wód oraz osiągnięcie określonych dla nich celów środowiskowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży w opinii nr 84.NZ.2022 zawartej w piśmie, znak: NZ.7040.63.2022 z dnia 11.08.2022 r., wyraził stanowisko, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ocenie organu sanitarnego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w niniejszej sprawie nie jest wymagane, gdyż oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia zamknie się w granicach działki, do których inwestor posiada tytuł prawny i nie wpłynie na pogorszenie jakości środowiska terenów sąsiadujących.

Realizacja i funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z opracowaną kartą informacyjną oraz z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi nie pogorszy środowiska przyrodniczego i nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie człowieka.

Organ prowadzący postępowanie dokonał wnikliwej analizy zgromadzonych dokumentów uwzględniając uwarunkowania, o których mowa wart. 63 ust.1 ustawy ooś, stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o czym przesądziły poniższe kryteria:

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

a) Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 14 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jej funkcjonowania. Dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości.

W skład przedmiotowej inwestycji wchodzić będą następujące elementy:

 • stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne) o orientacji południowej, usytuowane na gruncie,
 • panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 14 MWp w ilości do 35000 szt.,
 • inwertery DC/AC w ilości do 280 szt.,
 • stacje transformatorowe do 14 szt.,
 • pośrednie rozdzielnice napięcia,
 • układy pomiarowo-zabezpieczające,
 • trasy oraz linie kablowe,
 • instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe,
 • dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze,
 • ogrodzenie, monitoring.

Dopuszcza się posadowienie magazynu energii.

Planowana instalacja będzie się składać z modułów paneli fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane w kierunku południowym na specjalnej konstrukcji wsporczej. Projektuje się zastosowanie stalowej wolnostojącej konstrukcji montażowej pod panele fotowoltaiczne, składającej się z ramy, pionowych i poziomych profili nośnych oraz elementów mocujących. Wszystkie elementy zostaną przytwierdzone do podłoża za pomocą pionowych pali przez uprawnionych do tego, wyspecjalizowanych fachowców. Maksymalna wysokość górnej części konstrukcji montażowych, wraz z modułami PV nie powinna przekroczyć 4 m.

W instalacji fotowoltaicznej zostaną zastosowane inwertery (falowniki) - urządzenia zmieniające prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC). Falowniki w zależności od możliwości ich podłączenia do modułów PV zostaną zainstalowane w systemie rozproszonym, bądź w systemie centralnym w prefabrykowanych stacjach kontenerowych.

Panele fotowoltaiczne zostaną połączone w zestawy (rzędy, stringi), a następnie z inwerterami za pomocą nadziemnych przewodów spiętych w wiązki i prowadzonych po konstrukcjach wsporczych paneli.

Stacje kontenerowe będą wyposażone w osprzęt niezbędny do pracy całego obiektu, tj. transformator, rozdzielnicę potrzeb własnych, układ kontroli zdalnej przez operatora sieci dystrybucyjnej, monitoringu i wentylacji.

W celu wyprowadzenia mocy z elektrowni słonecznej przewiduje się wykonanie podziemnej linii kablowej pomiędzy stacjami kontenerowymi, a miejscem przyłączenia do Krajowej Sieci Energetycznej.

Dopuszcza się zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. Kontener magazynu nie jest trwale związany z gruntem. Umieszcza się go na bloczkach betonowych. Magazyny energii pozwalają zachować częstotliwość systemu elektroenergetycznego na stałym poziomie lub łagodzić jej wahania.

Planuje się wykonanie ogrodzenia terenu siatką metalową o wysokości ok. 2,5 m na słupkach metalowych wbijanych w podłoże, bez podmurówki, co umożliwi migrację małym i średnim zwierzętom.

Obsługę komunikacyjną zapewni droga wewnętrzna szerokości min. 3 m o nawierzchni ulepszonej. Teren przedsięwzięcia zostanie oświetlony oraz monitorowany.

Teren położony bezpośrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi oraz pomiędzy rzędami paneli będzie terenem czynnym biologicznie. Ze względu na występowanie roślinności trawiastej konieczne będzie okresowe jej koszenie.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana będzie na części dz. nr 90 w obrębie Przytuły, gmina Przytuły, pow. łomżyński, woj. podlaskie. Powierzchnia przedmiotowej działki wynosi 7,8657 ha, w tym do 6,91 ha zostanie tymczasowo przeznaczonych do przekształcenia w celu realizacji przedsięwzięcia.

b) Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

c) Różnorodność biologiczna, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Teren przedsięwzięcia zajmują grunty rolne odznaczające się stosunkowo małą różnorodnością biologiczną. Realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie wykorzystania jedynie powierzchni ziemi poprzez zajęcie terenu pod budowę i montaż inwestycji.

d) Emisja i występowanie innych uciążliwości

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń powietrza. Będą one spowodowane pracami budowlano-montażowymi oraz transportem surowców i materiałów. Oddziaływania te będą jednak miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na tym terenie.

Prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej przy wykorzystaniu sprawnych maszyn i urządzeń. Powstające ścieki bytowe będą gromadzone w zamkniętym pojemniku przenośnej toalety i przekazywane do utylizacji poprzez wyspecjalizowana firmę.

Na etapie eksploatacji zespół paneli fotowoltaicznych będzie bezobsługowy, niewymagający budowy zaplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W trakcie realizacji inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne. Wody opadowo-roztopowe będą naturalnie wsiąkać w grunt, a kontakt z panelami fotowoltaicznymi nie będzie miał wpływu na ich zanieczyszczenie. W trakcie funkcjonowania farmy będą powstawały jedynie niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych.

Czyszczenie paneli odbywać się będzie wodą z wykorzystaniem środków myjących biodegradowalnych.

e) Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Przedmiotowe przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Nie wiąże się również z ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych oraz związanych ze zmianą klimatu.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie bezpieczna dla środowiska naturalnego, oraz dla zdrowia i życia ludzi. Wystąpienie ryzyka awarii jest niezwykle rzadkie, a jej skutki będą miały charakter lokalny i nie będą swoim zasięgiem przekraczać granicy planowanej inwestycji. Prawidło zaprojektowana oraz wybudowana instalacja fotowoltaiczna powinna pracować przez cały swój okres eksploatacji bez awarii.

f) Przewidywane ilości i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie

W fazie budowy instalacji fotowoltaicznej powstawać będą odpady związane z pracami budowlano-montażowymi i będą to m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych i drewna, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne, metale, kable oraz odpady komunalne w łącznej ilości około 2,7 Mg.

Wszystkie odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą segregowane, a następnie ładowane w kontenery i pojemniki oraz na bieżąco wywożone poza obszar inwestycji przez firmę zajmującą się odpadami.

W trakcie funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą będą powstawać niewielkie ilości odpadów związanych z pracami konserwacyjnymi urządzeń technicznych, w tym zużyte urządzenia – ok. 0,28 Mg oraz kable – ok. 0,14 Mg.

Etap likwidacji elektrowni wiąże się z demontażem wielu podzespołów. Będą to miedzy innymi: mineralne oleje i elektroizolatory oraz nośniki ciepła - ok. 7 Mg, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne - ok. 0,084 Mg, transformatory i kondensatory zawierające PCB - ok. 37,8 Mg, zużyte urządzenia| ok. 1072,4 Mg, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ok. 350 Mg, mieszaniny metali ok. 490 Mg, kable - ok. 14 Mg, materiały izolacyjne – ok. 5,6 Mg oraz odpady komunalne – ok. 0,084 Mg.

Wszelkie odpady powstałe na etapie likwidacji będą przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu.

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Realizacja i funkcjonowanie przedsięwzięcia z uwagi na z małą skalę oddziaływania nie będzie stwarzać zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, w szczególności emisji w zakresie promieniowania elektromagnetycznego oraz hałasu, które będą mieściły się w granicach dopuszczalnych norm.

 

 1. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek – nie występują,
 2. obszary wybrzeży i w środowisku morskim – nie występują,
 3. obszary w ujściach rzek – nie występują,
 4. obszary górskie lub leśne – nie występują,
 5. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych – nie występują,
 6. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w granicach przedsięwzięcia nie występują gatunki roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, planowana inwestycja położona jest poza obszarami ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000, z których najbliższy z nich: Ostoja Biebrzańska PLB200006 położony jest w odległości ok. 7,38 km,
 7. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia – nie występują,
 8. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – nie występują,
 9. gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach rolnych, a najbliższy budynek mieszkalny znajduje się na dz. 96/2 w odległości ponad 124 m w kierunku północno-zachodnim,
 10. terenach niezamieszkałych położonych w znacznej odległości od siedzib ludzkich,
 11. obszary przylegające do jezior – nie występują,
 12. obszary ochrony uzdrowiskowej i w uzdrowiskach – nie występują,
 13. wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe – planowane przedsięwzięcie jest położone w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Matlak RW2000172629689, posiadającej status naturalnej części wód, której stan oceniono jako zły i zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200032, której stan ilościowy i chemiczny został oceniony jako dobry, a ocena stanu jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych,
 14. klimat – przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę warunków klimatycznych obszaru.

Teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

3. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1

a) Zasięg oddziaływania obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Użyty na budowie sprzęt mechaniczny będzie pracować w granicach dz. nr. 70, co pozwoli na ograniczenie oddziaływania farmy fotowoltaicznej do granic nieruchomości.

b) Transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na znaczną odległość od granicy państwowej z Białorusią, Rosją i Litwą oraz ze względu na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

c) Charakter, wielkość, intensywność i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywany moment rozpoczęcia oddziaływania

Oddziaływanie przedsięwzięcia rozpocznie się wraz z jego realizacją i wiązać się będzie z pracami budowlano-montażowymi. W trakcie funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej większość oddziaływań zaniknie, a pozostałe, jak promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez panele fotowoltaiczne, inwertery, transformatory i magazyny energii oraz hałas spowodowany pracą transformatorów odznaczać się będą małą skalą uciążliwości.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska oraz nie będzie źródłem znaczących oddziaływań.

Z występujących na obszarze oddziaływania inwestycji elementów infrastruktury technicznej wykorzystana będzie istniejąca sieć elektroenergetyczna oraz droga dojazdowa. Inwestor przewiduje podłączyć elektrownię fotowoltaiczną poprzez podziemną linię kablową do najbliższej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

d) Prawdopodobieństwa oddziaływania

Ogniwa fotowoltaiczne, ani infrastruktura towarzysząca nie są źródłem ponadnormatywnego hałasu. W trakcie eksploatacji jedynym elementem wytwarzającym hałas będą transformatory usytuowane w stacjach transformatorowych. Transformatory nie emitują pól elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalny poziom w środowisku. Nie przewiduje się wytwarzania stałych produktów ubocznych.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również w sposób znaczący na krajobraz z uwagi na zastosowanie paneli pokrytych powłoką antyrefleksyjną oraz stosunkowo niewielką wysokość konstrukcji paneli (do 4 m), zauważalnych jedynie z najbliższej odległości.

f) Czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania

Realizacja inwestycji będzie procesem krótkotrwałym. Oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało zasięg lokalny, małoznaczący, krótkotrwały ograniczony do czasu trwania montażu paneli i infrastruktury towarzyszącej oraz charakter odwracalny.

Etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z demontażem podzespołów elektrowni fotowoltaicznej, zagospodarowaniu powstałych odpadów oraz poddaniem terenu rekultywacji celem przywrócenia poprzednich wartości użytkowych środowiska.

g) Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Budowa elektrowni fotowoltaicznej nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami. Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań.

h) Możliwości ograniczenia oddziaływań

W celu ograniczenia oddziaływania elektrowni fotowoltaicznej należy podjąć następujące działania:

Faza realizacji i likwidacji:

 • ograniczenie zajętości terenu oraz ilości i długości prac,
 • wytyczenie ścieżki kablowej w taki sposób, by jej realizacja nie wiązała się z wycinką zadrzewień,
 • wykonanie podziemnej trasy kablowej w celu wyeliminowania ewentualnego ryzyka kolizji awifauny z przewodami energetycznymi,
 • zabezpieczenie kabli warstwą izolacyjną w celu wyeliminowania ryzyka ich przegryzienia przez gryzonie,
 • ograniczenie prowadzenia wykopów w czasie; wykonywanie wykopów w okresach suchych, tak by nie dopuścić do tworzenia w nich zastoisk,
 • zastosowanie urządzeń i rozwiązań technicznych ingerujących w środowisko w jak najmniejszym stopniu,
 • wykonywanie prac ręcznie w miejscach, gdzie jest to możliwe i technicznie zasadne,
 • wykonywanie prac ziemnych w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami,
 • zabezpieczenie sprzętu budowlanego przed możliwością awaryjnego wycieku paliwa i smarów poprzez zapewnienie stanowiska z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych,
 • tankowanie i naprawa pojazdów poza terenem inwestycji w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach, dopuszcza się możliwość tankowania na terenie budowy z wykorzystaniem mat absorbujących i zachowaniu należytej ostrożności,
 • gromadzenie ścieków sanitarno-bytowych w szczelnych sanitariatach i ich regularne przekazywanie wyspecjalizowanej firmie posiadającej stosowne pozwolenia,
 • zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz selektywne ich gromadzenie w szczelnych pojemnikach na terenie zaplecza budowy i ich systematyczne przekazywanie firmie posiadającej stosowne pozwolenia,
 • prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej,
 • eliminacja jednoczesnej pracy maszyn, wyłączanie silników pojazdów podczas postoju,
 • używanie sprawnych technicznie maszyn i pojazdów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Faza eksploatacji:

 • umieszczenie transformatora w betonowej obudowie, która skutecznie zmniejszy promieniowanie magnetyczne do bezpiecznego poziomu na zewnątrz,
 • zabezpieczenie otworów w drzwiach i ścianach budynku stacji transformatorowych, w tym w szczególności wszelkich otworów wentylacyjnych, w celu uniemożliwienia zajmowania obiektu przez chiropterofaunę,
 • wyposażenie transformatora w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej 105% oleju, jaki będzie zawierał transformator, co zapobiegnie ewentualnemu zanieczyszczeniu gruntu,
 • przekazywanie na bieżąco do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom odpadów wytworzonych w związku z konserwacją planowanej inwestycji, bez konieczności magazynowania ich na trenie przedsięwzięcia,
 • oddalenie od siebie urządzeń wytwarzających dźwięk w takiej odległości, by nie następowało wzmocnienie i propagacja fali dźwiękowej,
 • zastosowanie ogniw fotowoltaicznych pokrytych powłoką antyrefleksyjną w celu wyeliminowania tzw. „efektu olśnienia",
 • posadowienie paneli fotowoltaicznych w szeregach z zachowaniem pomiędzy nimi odstępów w celu uniemożliwienia tworzenia się monolitycznej powierzchni podobnej do tafli lustra wody,
 • okresowe mycie paneli fotowoltaicznych za pomocą czystej wody pod ciśnieniem bez domieszki jakiejkolwiek substancji czyszczącej,
 • montaż paneli fotowoltaicznych na wysokości ok. 50 cm nad gruntem w celu ograniczenia ilości koszeń,
 • koszenie roślinności trawiastej w dni suche i słoneczne, tj. wówczas, gdy panuje dobra widoczność, a aktywność większości krajowych płazów jest ograniczona,
 • wykaszanie prowadzone będzie od centralnej części farmy fotowoltaicznej w kierunku jej ogrodzenia celem umożliwienia ucieczki małych zwierząt (w tym płazów i gadów) i zminimalizowania ryzyka ich śmiertelności.
 • pomalowanie ogrodzenia oraz stacji transformatorowej w odcieniach szarości i/lub zieleni w celu zmniejszenia widoczności przedsięwzięcia w krajobrazie.
 • wyprofilowanie brzegów wykopów w taki sposób, by umożliwić wydostanie się z nich małym zwierzętom,
 • zabezpieczenie wykopów w okresie nieprowadzenia prac (pora nocna oraz dni przestoju) w celu uniemożliwienia przedostania się do nich zwierząt, poprzez zabezpieczanie siatką głębokich wykopów codziennie po zakończeniu pracy,
 • codzienne lustrowanie wykopów przed rozpoczęciem prac, a następnie bezpośrednio przed ich zasypaniem w celu sprawdzenia, czy nie zostały w nich uwięzione płazy i gady,
 • wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji z siatki z przestrzenią ok 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, dzięki czemu pod ogrodzeniem nie będą istniały żadne fizyczne przeszkody uniemożliwiające migrację małym i średnim zwierzętom, w szczególności płazom w trakcie wiosennych i jesiennych wędrówek,
 • zastosowanie niskich konstrukcji montażowych paneli fotowoltaicznych o wysokości do 4 metrów,
 • wykonanie ogrodzenia ażurowego, pozbawionego masywnych, litych elementów, w kolorach dobrze wkomponowujących się w otoczenie (odcienie szarości i zieleni),
 • wyeliminowanie odbijania światła słonecznego dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych wyposażonych w powłokę antyrefleksyjną,
 • wyeliminowanie zanieczyszczenia światłem dzięki rezygnacji ze stałego oświetlenia obiektu w porze nocnej.

Na etapie analiz nie rozpatrywano innych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca jest jednym z najbardziej ekologicznych sposobów pozyskania energii spośród wszystkich źródeł odnawialnych. Instalacja produkująca energię elektryczną wpłynie pozytywnie zarówno na bezpieczeństwo energetyczne regionu, podniesie świadomość ekologiczną, oraz spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery Z kolei wariant zerowy będzie miał miejsce w przypadku niepodejmowania żadnych działań inwestycyjnych. Jest wariantem niekorzystnym z punktu widzenia rozwoju wykorzystywania odnawialnych źródeł energii wprowadzanej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Wójt Gminy Przytuły zgodnie z art. 63 ust. l ustawy ooś, dokonał wnikliwej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Mając również na uwadze usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz to, że oddziaływanie będzie miało zasięg lokalny oraz odwracalny charakter uznał, że planowane przedsięwzięcie p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 90 w obrębie Przytuły, gmina Przytuły", nie wymaga potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wypełniając wymóg art. 10 i art. 49 Kpa organ obwieszczeniem z dnia 17.08.2022 r. poinformował strony o zebraniu pełnego materiału dowodowego, uzyskaniu opinii właściwych organów oraz o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z nim, składania ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W ww. terminie do organu nie wpłynęły żadne uwagi lub zastrzeżenia.

Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięcia, przepisy ustawy oraz opinię organu ochrony środowiska, organu do spraw pozwoleń wodnoprawnych i organu sanitarnego postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72, ust.1 ustawy ooś. Wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu do 10 lat, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Przytuły w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

                                                                       

Wójt Gminy Przytuły 

(-) Kazimierz Ramotowski 

 

W załączeniu:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia – załącznik do Decyzji

Otrzymują:

 1. PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.
 2. Strony postepowania (wykaz znajduje się w aktach sprawy)
 3. A/a

Do wiadomości:          

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 wrz 2022 09:36
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2022 09:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 279 razy