BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Przytuły zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

    I. Tryb udzielenia zamówienia:

         Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 11/21 Wójta Gminy Przytuły z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

    II. Nazwa i adres Zamawiającego:

 Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, NIP 718-213-81-61

tel. 515-494-557, fax 86 2177003, e-mail.: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

 

    III. Opis przedmiotu zamówienia:

          Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej czarnej, folii rolniczej białej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag, z obszaru gminy Przytuły. Wykonanie odbioru odpadów odbędzie się z trzech wskazanych  miejsc na terenie gminy Przytuły, na których zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników.

Usługa obejmuje:

 1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;
 2. Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu
  Big-Bag;
 3. Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji (w statusie z potwierdzonym transportem) wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz przekazanie wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
 4. Spisać z osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag. Jeden egzemplarz protokołu przekazać Zamawiającemu. Protokół powinien zawierać
  co najmniej następujące dane:
 • nazwisko i imię osoby, która dostarczyła odpady;
 • adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big Bag;
 • datę odbioru;
 • wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: folia rolnicza biała i czarna, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag;
 • podpis osoby dostarczającej odpady;
 • podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę ze wskazaniem pełniącej funkcji,
 • pieczęć firmową Wykonawcy.
 1. Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania.

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, pok. nr 6, telefonicznie pod numerem tel. 515494557.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych (proceduralnych) jest Elżbieta Błaszczak,  w godz. 730  - 1530  od poniedziałku do piątku w siedzibie Za­mawiającego.    

 

    V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

    VI. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Przytuły, Supska 10, 18-423 Przytuły, w sekretariacie urzędu do dnia 14 lipca 2023 r. do godz 1300.
 2. Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, posiadającej oznaczenia: Oferta „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz nazwę i adres Wykonawcy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

   VII. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 września 2023

VIII.  Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi zadeklarowana przez rolników:

            Podana ilość w/w wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została szacunkowo, na podstawie danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski, stanowiące jednocześnie inwentaryzację w/w wyrobów.

Zamawiający zastrzega zatem, że w trakcie realizacji zadania ilość odpadów może ulec zmianie.

Zadeklarowane przez rolników ilości odpadów:

 

Lp.

Kod odpadu

Nazwa

Ilość (Mg)

1.

02 01 04

Folia rolnicza biała i czarna

88,02

2.

02 01 04

Siatka i sznurek do owijania balotów

22,40

3.

02 01 04

Opakowania  po nawozach i typu Big Bag

 

21,58

RAZEM

132

 

  IX. Warunki płatności: zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

   X. Kryterium oceny ofert: Cena łączna brutto 100 %

        Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

 

XI. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej);
 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy;
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny;
 4. Zamawiający, zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
 • w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została przeznaczona na sfinansowanie zmówienia,
 • udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego,
 • Zamawiający popełnił błąd w opisie zamówienia.
 1. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

    XII. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Przytuły reprezentowany przez Wójta, ul. ul. Supska 10,18-423 Przytuły, tel: 512413016, email: wojt@przytuly.powiatlomzynski.pl
 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem prowadzonym z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710. Z zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie sprawy (11 lat) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - dostawcy usług poczty mailowej, strony BIP, dostawcy usług informatycznych w zakresie programów księgowo-ewidencyjnych.
 7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy.
 3. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
 4. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.
 5. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.
 2. Wzór umowy.

                                                                    

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 5 lip 2023 10:38
Data opublikowania: środa, 5 lip 2023 10:50
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 297 razy