BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt krajowy z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2

 

Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Nabór wniosków na dotacje dla właścicieli takich obiektów będzie prowadził Urząd Gminy Przytuły.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie gov.pl Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

O UDZIELENIE DOTACJI

Z DOFINANSOWANIEM RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE

PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W EWIDENCJI

ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NE TERENIE GMINY PRZYTUŁY

 

Wójt Gminy Przytuły

 

Ogłasza, że w ramach naboru można ubiegać się o dofinansowanie zadań zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r. poz. 840), na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy o ochronie zabytków.

I. Zasady naboru wniosków

1. O dofinansowanie w ramach naboru może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niezaliczona do sektora finansów publicznych, posiadająca tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i finansująca prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku.

2. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii:

 • do 150.000,00 złotych brutto;
 • do 500.000,00 złotych brutto;
 • do 3.500.000,00 złotych brutto.

3. Wysokość dofinansowania będzie wynosić nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2% wkładu własnego. W przypadku, gdy wartość ostateczne zadania objętego dofinansowaniem z Naboru, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Naboru, Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

4. Zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Przytuły wniosku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

II. Termin i sposób składania wniosków

 1. Termin naboru wniosków ustala się od 4 sierpnia 2023r. do 8 sierpnia 2023r. do godziny 15:00.
 2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik do załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXV/231 /2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Przytuły.
 3. Kompletny wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Przytuły.
 5. Wniosek o udzielenie dotacji powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 6. Wniosek o udzielenie dotacji musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/y, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

III. Tryb i kryteria wyboru wniosków

 1. Referat Rozwoju Gospodarczego przeprowadzi ocenę formalną złożonych wniosków przy użyciu Karty Oceny Formalnej.
 2. Komisja Oceniająca, powołana przez Wójta Gminy Przytuły, dokona oceny merytorycznej wniosków, które zostały zweryfikowane pozytywnie w ocenie formalnej, przy użyciu Karty Oceny Merytorycznej.
 3. Wnioski będą rozpatrzone nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zakończenia naboru.

IV. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania

 1. Dotację uzyskają wnioskodawcy, których wniosku złożone przez Gminę Przytuły do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymają dofinansowanie.
 2. W przypadku uzyskania promesy dofinansowania zadania objętego wnioskiem, ostateczna decyzja otrzymaniu dotacji zostanie podjęta przez Radę Gminy Przytuły w drodze uchwały.
 3. Zgłoszenie wniosku do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

 

V. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12-stu miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Przytuły promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Przytuły.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Gmina Przytuły zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzenia  zmian  w  niniejszym  ogłoszeniu,  w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 2. Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Referat Rozwoju Gospodarczego tel. 515-494-557.
 3. Wnioski o dofinansowanie złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 sie 2023 14:34
Data opublikowania: piątek, 4 sie 2023 14:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 222 razy