BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Przytuły

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Przytuły

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

 zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Przytuły następujących uchwał:

  • uchwała nr XXXVI/243/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo, w gminie Przytuły,
  • uchwała nr XXXVI/244/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo, w gminie Przytuły.

Osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, w godzinach urzędowania oraz korespondencyjnie na ww. adres lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poczty elektronicznej na adres: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.), dyskusje publiczne nad możliwymi do ujęcia w tych planach rozwiązaniami, odbędą się:

  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo, w gminie Przytuły, w dniu 26 września 2023 r. o godz. 16:00;
  • dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczki, Wilamowo, w gminie Przytuły, w 26 września 2023 r. o godz. 17:00.

Dyskusje odbędą się zarówno w formie spotkania bezpośredniego, tj. w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, jak i w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag, tj. w formie online za pomocą platformy Microsoft Teams. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP (w zakładce Strona główna, Konsultacje Społeczne), pod adresem: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?k=252.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektów planów miejscowych można składać w terminie do 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl.

Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Przytuły.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Data powstania: poniedziałek, 11 wrz 2023 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 11 wrz 2023 14:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 400 razy