BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia.

 1. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Gmina Przytuły ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu/ów dofinansowanego/nych w ramach Programu Fundusze Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia

Nabór partnera prowadzony jest na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

 1. CEL PARTNERSTWA:

Wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólna realizacja projektu dotyczącego podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Przytuły (obszar wiejski). Działania oparte będą na tworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego, organizacji zajęć o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej mające na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wspieraniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacji elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych, podnoszeniu, kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie online oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci w ramach naboru nr FEPD.08.01-IZ.00-001/24 ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.1: Rozwój edukacji i kształcenia.

Gmina Przytuły będzie pełniła rolę Lidera partnerstwa.

 1. WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

Kryteria dostępu:

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełniają następujące wymagania:

 

 1. Partnerem mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów partnerskich (w charakterze partnera lub lidera) współfinansowanych ze środków UE lub innych środków publicznych dotyczących kształcenia dzieci lub młodzieży, w tym jeden zgodny z przedmiotem ogłoszenia, w ciągu 5 ostatnich lat. Wartość każdego projektu musi wynosić co najmniej 500 tys. złotych.
 3. Partner posiada potencjał osobowy, rzeczowo-techniczny i finansowy niezbędny do realizacji projektu.
 4. Podmiot deklaruje uczestnictwo w realizacji projektu na wszystkich etapach, w tym na etapie przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.
 5. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 6. Podmiot nie zalega z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu Skarbowego.
 7. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie m.in.:
 • 207 ust. 4 ustawy z 21.06.2013 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885);
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r. poz. 769);
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 768 z późn. zm.).

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, tzw. „konsorcjów".

Kryteria merytoryczne:

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa (0-5 punktów).
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych (0-5 punktów).
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, a w szczególności dysponowanie kadrą posiadającą doświadczenie w w/w zakresie (0-5 punktów)

a) wykazanie 3 projektów - 3 pkt,

b) wykazanie 4 projektów - 4 pkt,

c) wykazanie 5 i więcej projektów - 5 pkt,

Obligatoryjne jest wykazanie realizacji przynajmniej jednego projektu zgodnego z przedmiotem ogłoszenia.

 1. Proponowany rodzaj i zakres merytoryczny działań - w tym działań edukacyjnych -w projekcie (0 - 5 pkt.)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 20.

 

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem"):

 1. Wypełniony „Formularza oferty" - zgodny co do treści - z wzorem dołączonym do ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS, CEIDG) lub odpowiednio wyciąg z właściwej ewidencji potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków i opłat.
 5. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę potwierdzające, że żadna z osób reprezentujących podmiot nie była prawomocnie skazana za przestępstwa określone w art. 229 lub art. 230a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 późn. zm.).
 6. Oświadczenie podmiotu składającego ofertę o gotowości wniesienia wkładu własnego zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach programowych.
 7. Inne dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane lub mogące mieć znaczenie.

5.TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT oraz WYBÓR OFERTY:

 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach konkursu powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty).
 4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
 5. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu w ramach Programu Program Fundusze Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027 Działanie 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, („Konkurs nr 08.01-IZ.00-001/24 ", na adres ogłaszającego konkurs: Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.
 6. Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.03.2024r. w godzinach pracy Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, tj. pon.-pt. w godz. 07.30 - 15.30. Decyduje data wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej/ych.
 8. Spośród ocenionych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.
 9. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego i/lub więcej niż jednego Partnera spośród oferentów z najwyższą ilością punktów w kryteriach oceny ofert.
 10. Wybranemu Podmiotowi/Podmiotom Ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy partnerskiej, która w sposób szczegółowy określi zadania lidera i partnera, zasady zarządzania projektem, sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej.
 11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej.
 12. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej i/lub stronie BIP ogłaszającego konkurs.

Dane osoby do kontaktu w sprawie naboru:

Ewelina Filipkowska - tel.: 512 413 016, e-mail: gmina@przytuly.powiatlomzynski.pl

6.DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Szczegółowy zakres działań i opis zadań Lidera i Partnera będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który zostanie przygotowany wspólnie.
 2. Zasady partnerstwa, w szczególności prawa i obowiązki, zakres i forma udziału Lidera i Partnera w projekcie, w tym zakres realizowanych przez nich zadań, sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszących przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów, zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku wyłonienia Partnera w ramach ogłoszonego naboru i odpowiednio zaktualizowana przed rozpoczęciem realizacji projektu.
 3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania zakresu i warunków realizacji projektu, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów / partnerów oraz unieważnienia konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 9 lut 2024 14:21
Data opublikowania: piątek, 9 lut 2024 14:26
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 226 razy