BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA

REFERAT ORGANIZACYJNY

Pok nr 18

Do zakresu należy:

1. w zakresie działalności gospodarczej:

1)wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej,

2) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu,

3) współpraca z Urzędem Statystycznym i Urzędem Skarbowym.

 

2. w zakresie oświaty:

1) realizacja zadań wynikających z prawa oświatowego,

2) nadzór nad realizacją projektów organizacyjnych szkół,

3) przygotowywanie dokumentacji dla komisji konkursowych na dyrektorów szkół i określanie regulaminu ich pracy w porozumieniu z Wójtem,

4) sporządzanie zbiorczych sprawozdań wymaganych prawem oświatowym,

5) prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązku szkolnego,

6) nadzór nad dowozem uczniów, umowy, trasy,

7) przygotowywanie dokumentacji dla komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli i określanie regulaminu ich pracy w porozumieniu z Wójtem.,

8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, wyprawki szkolne ),

9) wydawanie decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom za wyszkolenie młodocianego.

 

3. w zakresie kultury i sportu:

1) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu,

2) współdziałanie w organizowaniu imprez kulturalnych, sportowych z gminami i innymi organizatorami.

 

4. w zakresie ochrony zdrowia:

1) opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych   potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy,

2) przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych.

 

5. Zadania ogólne:

1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2.   Współdziałanie, a w razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. kadrowych i ochrony środowiska.

3.   Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

     4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań   wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

 

Data powstania: czwartek, 20 sie 2009 09:57
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2009 09:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2561 razy