BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH, WOJSKOWOŚCI, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I INFORMATYKI

REFERAT ORGANIZACYJNY

parter, pok. nr 5,

ZADANIA W ZAKRESIE POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH:

 1. Prowadzenie spraw w zakresie spraw wojskowych:

  1)     planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obronności,

  2)     opracowanie i aktualizacja planów osiągania gotowości obronnej czasu”P”i”W” na terenie gminy,

  3)     opracowanie dokumentacji oraz uruchamianie „stałego dyżuru „ Urzędu Gminy,

  4)     zapewnienie właściwego obiegu pism niejawnych,

  5)     opracowanie dokumentacji planistycznej „Akcji Kurierskiej” i Stanowiska Kierowania Urzędu Gminy,

  6)     doręczanie kart powołania na ćwiczenia wojskowe oraz do czynnej służby wojskowej w czasie wojny,

  7)     przygotowanie i udział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

  8)     współdziałanie z Kierownikiem USC w zakresie prowadzenia aktualizacji rejestru osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

  9)     prowadzenie czynności wyjaśniająco-poszukiwawczych wobec osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej,

  10)  współpraca z organami wojskowymi oraz innymi podmiotami zobowiązanymi do realizacji powyższych działań.

 

2.  Prowadzenie spraw w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

1) opracowanie rocznych wytycznych oraz planów zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych,

2) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej popularyzatorskiej w zakresie realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

3)opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych gminy, a w szczególności:

a)     Planu Operacyjnego funkcjonowania gminy na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny,

b)     projektu regulaminu organizacyjnego urzędu gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,

c)     dokumentacji stałego dyżuru,

d)     organizowanie i przygotowywanie głównego stanowiska kierowania Wójta w swojej stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy,

e)     udział w planie przygotowań służby zdrowia powiatu,

4)       realizowanie zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju,

5)     opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,

6)     opracowywanie, uzgadnianie i aktualizowanie dokumentów planistyczno-organizacyjnych obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym:

a)     Planu Obrony Cywilnej Gminy,

b)     Planu Ochrony zabytków Gminy na wypadek konfliktu zbrojnego,

c)     Planu reagowania kryzysowego,

d)     Planu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

7)     tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowanie do działań formacji obrony cywilnej,

8)     przygotowywanie i organizowanie oraz koordynowanie przedsięwzięć ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na obszarze gminy,

9)     zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany sprzętu OC. Utrzymywanie sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej,

10)przygotowanie i zabezpieczenie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania ludności oraz systemu łączności radiotelefonicznej zarządzania wojewody,

11)przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych,

12)monitorowanie możliwości wystąpienia zagrożenia dla ludności gminy i środowiska, bieżące analizowanie zagrożeń, a także doskonalenie metod ich rozpoznawania i zapobiegania im,

13)przygotowanie i zabezpieczenie działania Systemu Wykrywania i Alarmowania ludności oraz systemu łączności radiotelefonicznej zarządzania wojewody,

14)opracowanie i aktualizacja gminnego planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią,

15)organizowanie szkolenia obronnego,

16)prowadzenie na wniosek, spraw reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny,

17)prowadzenie dzienników korespondencyjnych pism niejawnych,

18)odpowiedzialność za sprzęt Obrony Cywilnej w Urzędzie Gminy Przytuły.

 

3. Kierowanie kancelarią dokumentów niejawnych.

 

ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy i Urzędu Gminy.

2.  Prowadzenie spraw związanych z działalnością Komendanta Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej.

3. Prowadzenie spraw dotyczących współdziałania i nadzoru nad jednostkami OSP.

4. Prowadzenie ewidencji kart drogowych samochodów pożarniczych, kart pracy sprzętu silnikowego oraz rozliczanie zużycia materiałów pędnych.

 

ZADANIA W ZAKRESIE INFORMATYKI:

1) Obsługi technicznej i informatycznej systemów informatycznych i sprzętu komputerowego Urzędu, administrowanie bazami danych Urzędu,

2) realizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym celu redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej,

3) komputerowej archiwizacji danych,

4) pozyskiwania informacji z publicznie dostępnych banków i baz danych w zakresie wynikającym z potrzeb komórek organizacyjnych oraz koordynacja działań Urzędu w tym zakresie,

5) poznawania nowych systemów, sprzętu i urządzeń techniki biurowej, ocena możliwości ich zastosowania w pracy Urzędu oraz ich wdrażanie,

6) prowadzenia szkoleń dla pracowników Urzędu z zakresu informatyki,

7) prowadzenia spraw związanych z wprowadzeniem w Urzędzie elektronicznego obiegu dokumentów oraz podpisu elektronicznego,

8) prowadzenia spraw związanych z zabezpieczeniem danych osobowych w Urzędzie Gminy:

a) zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych,

b) zabezpieczenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych w Urzędzie danych osobowych,

c) prowadzenie ewidencji i bieżącej aktualizacji upoważnień wydanych pracownikom dopuszczonym do obsługi systemu informatycznego,

d) prowadzenie kontroli wewnętrznej w stosunku do wszystkich pracowników Urzędu w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

9) bieżącego monitorowania stanowisk pracy w zakresie poprawy optymalnego wykorzystania sprzętu i urządzeń techniki biurowej w celu poprawy jakości pracy oraz jej ergonomii.

10) terminowe przesyłanie podjętych uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

IV. Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. wyborów.

 

V. Zadania ogólne:

1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2.Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3.Współdziałanie, a w razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. obsługi rady.

4.Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań   wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

Data powstania: wtorek, 9 cze 2009 10:04
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2009 10:05
Data edycji: czwartek, 9 lut 2012 11:18
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2668 razy
Ilość edycji: 1