BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego


parter, pok. nr 4,

Do zadań należy:

1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

2) przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie rejestru tych decyzji.

3) oświetlenie dróg, ulic i placów na terenie Gminy,

4) zarządzanie drogami gminnymi.

5) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości.

6) planowanie zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, obejmujących m.in. budowę, modernizację obiektów i urządzeń komunalnych oraz dróg, zakupy inwestycyjne,

7) opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych,

8) przygotowanie założeń do projektów budowlanych, projektów umów, uzyskanie   uzgodnień, opinii i zatwierdzenia projektu do dalszej realizacji, kontrola przebiegu robót,

9) realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych, pomocowych oraz ze struktur krajowych,

10) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla inwestycji i innych przedsięwzięć Gminy,

11) prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych przez Urząd, organizowanie przetargów.

12) nadzór nad pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych.

Zadania ogólne:

1.  Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2. W razie nieobecności zastępowanie osoby pracującej na stanowisku ds. rolnictwa i doradztwa rolniczego.

3. Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

 

Data powstania: poniedziałek, 30 sty 2012 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 30 sty 2012 12:52
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2260 razy