BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

SEKRETARZ GMINY

SEKRETARZ GMINY

I Piętro pok. nr 14,


1.  W zakresie zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu:

1) nadzorowanie przygotowania i kontrola materiałów kierowanych do załatwienia przez Wójta,

2) nadzór nad sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji do prac Rady i Komisji Rady,

3) współpraca z Radą i jej poszczególnymi Komisjami w bieżącej realizacji zadań, w szczególności w związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi,

4) nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu i zarządzeń Wójta przez pracowników Urzędu,

5) bieżąca kontrola wykonywania zadań Urzędu, w tym terminowości załatwiania spraw,

6) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,

7) wnioskowanie w sprawach awansowania, nagradzania, karania pracowników w uzgodnieniu z Wójtem, Skarbnikiem i Kierownikami Referatów,

8) opracowywanie projektów uchwał dotyczących Statutu Gminy, statutów jednostek organizacyjnych oraz zarządzeń Wójta, a także w sprawach wewnętrznej organizacji pracy Urzędu,

9) prowadzenie książki kontroli Urzędu,

10) kompletowanie protokołów i wystąpień pokontrolnych kontroli zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie oraz nadzorowanie wykonania zaleceń i przygotowania odpowiedzi na zalecenia – przestrzeganie terminów,

11) prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków,

12) zapewnienie sprawnej organizacji i prawidłowego funkcjonowania Urzędu,

13) inicjowanie działań usprawniających metody pracy Urzędu,

14) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt,

15) prowadzenie rozdziału korespondencji wpływającej do Urzędu,

16) opracowywanie projektów zmian Regulaminu i zakresów czynności,

17) współpraca z innymi jednostkami administracji rządowej, administracji samorządowej, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.

18) prowadzenie innych spraw na polecenie lub z upoważnienia Wójta.      

19) prowadzenie spraw związanych z systemem okresowych ocen pracowników,

20) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

Sekretarzowi podlega Referat Rozwoju Gospodarczego.

 

 

2.  w zakresie gospodarki nieruchomościami:

1)     prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy,

2) ustalenie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych, związanych z obrotem, tj. sprzedażą, zamianą, zrzeczeniem się, oddaniem w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczeniem,

3) wydawanie decyzji o przekazaniu gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym w zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazanie nieruchomości między tymi jednostkami,

4)     prowadzenie spraw z zakresu komunalizacji mienia Gminy, prowadzenie ewidencji mienia komunalnego i nieruchomości,

5)     podziały nieruchomości, opiniowanie poprzez wydawanie postanowień oraz zatwierdzanie w formie decyzji,

6)     rozgraniczenia nieruchomości, wszczynanie postępowań oraz zatwierdzanie bądź umarzanie.

3.  w zakresie gospodarki komunalnej i lokalowej:

1)  nadzór nad zapewnieniem należytego stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych i gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów jednostek budżetowych,

2)  prowadzenie gospodarki lokalowej stanowiącej własność komunalną,

4.  Kierowanie pracą podległego referatu.

1) Prowadzenie kontroli administracyjnej w podległym referacie.

2) Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta.

5. Zadania ogólne

1) Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2)  Przygotowywanie monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

3) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 1 lut 2012 11:48
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2012 15:42
Data edycji: wtorek, 28 sie 2012 12:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3804 razy
Ilość edycji: 1