BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wpis do rejestru zawierający:
- firmę - oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
- numer identyfikacji podatkowej NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
- numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
- określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o treści określonej w art.9c ust 4 i zawartości określonej w art.9c ust. 5. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tDz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, pok. Nr. 6, tel. 515494557, BIP Urzędu Gminy Przytuły.

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 50 zł pobiera się za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).
Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawane jest zgodnie z art. 217. § 3. kpa w ciągu 7 dni

Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U z 2019 r. poz.1291z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Błaszczak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Błaszczak

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 8 lut 2012 11:18
Data opublikowania: środa, 8 lut 2012 11:22
Data edycji: piątek, 8 lis 2019 08:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1623 razy
Ilość edycji: 1