BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przytuły

Lp Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer Identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
Numer rejestrowy Data wpisu Data wykreślenia Uwagi/zmiany
1. MPO Sp. z o.o.,
ul. 27 Lipca 62,
15-950 Białystok
542-020-10-38 050025892
 • 20 01 01 papier i tektura
 • 20 01 02 szkło
 • 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 odzież
 • 20 01 11 tekstylia
 • 20 01 13* rozpuszczalniki
 • 20 01 14* kwasy
 • 20 01 15* alkalia
 • 20 01 17* odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
 • 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
 • 20 01 39 tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 metale
 • 20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji
 • 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 odpady z targowisk
 • 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

W dniu 27.08.2012 r. rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów o następujące pozycje:
  • 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
  • 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,
  • 15 01 03 opakowania z drewna,
  • 15 01 04 opakowania z metali,
  • 15 01 05 opakowania wielomateriałowe ,
  • 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe,
  • 15 01 07 opakowania ze szkła,
  • 15 01 09 opakowania z tekstyliów,
  • 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo),
  • 15 01 11* opakowania z metalami zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
  • 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozróbek i remontów,
  • 17 01 02 gruz ceglany,
  • 17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
  • 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
  • 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

  W dniu 01.07.2016 r. rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów o następujące pozycje:
  • 16 01 03 Zużyte opony
  • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
  • 17 03 80 Odpadowa papa
  • 17 02 01 Drewno
  • 17 02 02 Szkło
  • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
  • 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
  • 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
  • 17 04 02 Aluminium
  • 17 04 03 Ołów
  • 17 04 04 Cynk
  • 17 04 05 Żelazo i stal
  • 17 04 06 Cyna
  • 17 04 07 Mieszaniny metali
  • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
  • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
  • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
  • 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
nr zaświadczenia KS.6233.1.2012
Zmiana z dnia 27.08.2012 r. nr zaświadczenia KS.6233.4.2012 Zmiana z dnia 01.07.2016 r. nr zaświadczenia KS.6233.2.2016
1.2012
2012-01-19   Dnia 27.08.2012 dokonano zmiany wpisu w pozycji:
Rodzaj odbieranych odpadów

Uchwałą Nr XXXIX/471/13 Rady Miasta Białystok została zmieniona nazwa ulicy i ustalono nowy numer porządkowy siedziby Spółki. Nowa nazwa ulicy i numer porządkowy brzmi:
ul. 42 Pułku Piechoty 48

Dnia 01.07.2016 dokonano zmiany wpisu w pozycji:
Rodzaj odbieranych odpadów
 
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Czyścioch Bis” Sp.z o.o.,
ul. Mjr Hubala 18
16-400 Suwałki
844-15-84-000 790280252
 • 20 01 13 Rozpuszczalniki
 • 20 01 14 Kwasy
 • 20 01 15 Alkalia
 • 20 01 17 Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23 Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
nr zaświadczenia KS.6233.2.2012

2.2012
2012-05-17 Wykreślono z rejestru działalności regulowanej
Zawiadomienie
nr KS.6233.4. 2014
z dnia 03.04.2014r
 
3. PPUH „Czyścioch” Sp. z o.o.,
ul. Gen. Franciszka Kleberga 20,
15-691 Białystok
542-10-05-256 050298526
 • 20 01 13 Rozpuszczalniki
 • 20 01 14 Kwasy
 • 20 01 15 Alkalia
 • 20 01 17 Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23 Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 26 Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 29 Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 33 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

W dniu 10.01.2013 r. rozszerzono rodzaj odbieranych odpadów komunalnych o następujące pozycje:
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury,
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych,
 • 15 01 03 Opakowania z drewna,
 • 15 01 04 Opakowania z metali,
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe,
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe,
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła,
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów,
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),
 • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 • 16 01 03 Zużyte opony,
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 Gruz ceglany,
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,
 • 17 02 01 Drewno,
 • 17 02 02 Szkło,
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne,
 • 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,
 • 17 03 80 Odpadowa papa,
 • 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz,
 • 17 04 02 Aluminium,
 • 17 04 03 Ołów,
 • 17 04 04 Cynk,
 • 17 04 05 Żelazo i stal,
 • 17 04 06 Cyna,
 • 17 04 07 Mieszaniny metali,
 • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
 • 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
nr zaświadczenia KS.6233.3.2012
3.2012


Nr zaświadczenia
KS.6233.6.2013
2012-05-17 Wykreślono z rejestru działalności regulowanej
Decyzja
nr KS.6233.1. 2016
z dnia 29.06.2016r
Dnia 10.01.2013 dokonano zmiany wpisu w pozycji: Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

Dnia 08.10.2013 dokonano zmiany wpisu w punkcie 1 Firma , oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy:
„Czyścioch” Sp. z o.o.
ul. Gen. Franciszka Kleberga 20
15-691 Białystok
4. MPK Sp. z o.o.,
ul. Kołobrzeska 5,
07-401 Ostrołęka
758-211-70-04 551318936
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 • 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
 • 17 04 02 Aluminium
 • 17 04 03 Ołów
 • 17 04 04 Cynk
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 04 06 Cyna
 • 17 04 07 Mieszaniny metali
 • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 13* Rozpuszczalniki
 • 20 01 14* Kwasy
 • 20 01 15* Alkalia
 • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki(¹)
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
nr zaświadczenia KS.6233.5.2012
4.2012

Nr zawiadomienia KS.6231.1.2015
2012-09-25  Wykreślono z rejestru działalności regulowanej
Decyzja
nr KS.6233.2. 2017
z dnia 02.10.2017r.
Dnia 01.04.2015 r. dokonano zmiany wpisu w pozycji: firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy:

MPK PURE HOME Spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.
ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka
5. Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk,
ul. Wilsona 2/2
18-300 Zambrów
adres do korespondencji:
ul. Przykoszarowa 22a, 18-403 Łomża
723-100-47-34 450080878
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałowych ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 13* Rozpuszczalniki
 • 20 01 14* Kwasy
 • 20 01 15* Alkalia
 • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19 Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne )
 • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 33 zawierające składniki niebezpieczne
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
nr zaświadczenia KS.6233.6.2012
5.2012
2012-10-04   Dnia 23.01.2014 r. dokonano zmiany wpisu w punkcie 1 Firma, oznaczenie siedziby i adres przedsiębiorcy: Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk ul. Przykoszarowa 22A 18-400 Łomża
6. Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw
, Jarosław Tarachoń
, Spółka komandytowa,
ul. Fabryczna 1/419,
15-482 Białystok
542-305-98-59 200174509
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 • 17 03 80 Odpadowa papa
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 13* Rozpuszczalniki
 • 20 01 14* Kwasy
 • 20 01 15* Alkalia
 • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19* Odczynniki ochrony roślin
 • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 30 01 31
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 33 zawierające składniki niebezpieczne
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
nr zaświadczenia KS.6233.1.2013
1.2013
2013-01-02  Wykreślono z rejestru działalności regulowanej
DECYZJA
nr KS.6233.1. 2017
z dnia 18.01.2017r
 
7. EKOPARTNER
, Jarosław Tarachoń
, JACEK SUCHECKI I WSPÓLNICY, SP.J.,
ul. Kleeberga 20,
15-691 Białystok
542-30-58-630 200174060
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 • 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
 • 17 03 80 Odpadowa papa
 • 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
 • 17 04 02 Aluminium
 • 17 04 03 Ołów
 • 17 04 04 Cynk
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 04 06 Cyna
 • 17 04 07 Mieszaniny metali
 • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 13* Rozpuszczalniki
 • 20 01 14* Kwasy
 • 20 01 15* Alkalia
 • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
nr zaświadczenia KS.6233.3.2013
2.2013
2013-02-01 Wykreślono z rejestru działalności regulowanej
Zawiadomienie
nr KS.6233.5. 2014
z dnia 04.04.2014r
 
8. Błysk-Bis Sp. z o. o.
, z siedzibą w Makowie Mazowieckim,
, ul. Armii Krajowej 1,
06-200 Maków Mazowiecki
757-143-36-35 140749040
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metalu
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • 15 01 11* Opakowania z metalu zawierające porowate elementy wzmacniania konstrukcyjnego
 • 16 01 03 Zużyte opony
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*
 • 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
 • 17 01 82 Inne niewymienione odpady
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 • 17 03 80 Odpadowa papa
 • 17 04 02 Aluminium
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 04 07 Mieszaniny metali
 • 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 05 06 Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05
 • 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 13* Rozpuszczalniki
 • 20 01 14* Kwasy
 • 20 01 15* Alkalia
 • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*
 • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 30 01 31*
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 i 16 06 03 oraz niesortowane
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 35*
 • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37*
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19*
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
nr zaświadczenia KS.6233.4.2013
3.2013
2013-05-06 Wykreślono z rejestru działalności regulowanej – decyzja nr KS.6233.2.2014 z dnia 21.01.2014r  
9. Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne
, „ASTWA” Sp. z o.o.
ul. Kombatantów 4
15-102 Białystok
542-020-26-35 050034069
 • 15 01 01
 • 20 01 01 Papier i tektura
 • 20 01 02 Szkło
 • 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
 • 20 01 13* Rozpuszczalniki
 • 20 01 14* Kwasy
 • 20 01 15*Alkalia
 • 20 01 17* Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19* Środki ochrony roślin i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy))
 • 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 • 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
 • 20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27*
 • 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31*
 • 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
 • 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33*
 • 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37*
 • 20 01 39 Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40 Metale
 • 20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19*
 • 20 01 99 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02 Odpady z targowisk
 • 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
 • 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03 Opakowania z drewna
 • 15 01 04 Opakowania z metali
 • 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07 Opakowania ze szkła
 • 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
 • 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone /np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności/
 • 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmacniania konstrukcyjnego /np. azbest/, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
 • 16 01 03 Zużyte opony
nr zaświadczenia 6233.5.2013
4.2013
2013-05-29    
10. Dawid Nowakowski Transport
, ul. Armii Krajowej 33/7
, 19-300 Ełk
848-179-54-01 281536004
 • 20 01 10 Odzież
 • 20 01 11 Tekstylia
nr zaświadczenia KS.6233.7.2013
5.2013
2013-12-03 Zawiadomienie
nr KS.6233.7. 2014
z dnia 30.04.2014r
 
11. Zakład Gospodarowania Odpadami Sp z o.o.
ul. Akademicka 22
18-400 Łomża
718-214-18-32 361102927
 • 15 01 01- Opakowania z papieru i tektury
 • 15 01 02- Opakowania z tworzyw sztucznych
 • 15 01 03- Opakowania z drewna
 • 15 01 04- Opakowania z metali
 • 15 01 05- Opakowania wielomateriałowe
 • 15 01 06- Zmieszane odpady opakowaniowe
 • 15 01 07- Opakowania ze szkła
 • 15 01 09- Opakowania z tekstyliów
 • 15 01 10- Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności- bardzo toksyczne i toksyczne)
 • 15 01 11- Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
 • 16 01 03- Zużyte opony
 • 17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02- Gruz ceglany
 • 17 01 03- Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 02 01- Drewno
 • 17 02 02- Szkło
 • 17 02 03- Tworzywa sztuczne
 • 17 04 01- Miedź, brąz, mosiądz
 • 17 04 02- Aluminium
 • 17 04 03- Ołów
 • 17 04 04- Cynk
 • 17 04 05- Żelazo i stal
 • 17 04 06- Cyna
 • 17 04 07- Mieszaniny metali
 • 17 04 11- Kable inne niż wymienione w 17 04 10
 • 17 05 08- Tłoczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 08
 • 17 06 04- Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 08 02- Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
 • 17 09 04- Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 11, 17 09 02 i 17 09 03
 • 20 01 01- Papier i tektura
 • 20 01 02- Szkło
 • 20 01 08- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 • 20 01 10- Odzież
 • 20 01 11- Tekstylia
 • 20 01 13- Rozpuszczalniki
 • 20 01 14- Kwasy
 • 20 01 15- Alkalia
 • 20 01 17- Odczynniki fotograficzne
 • 20 01 19- Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne no. Herbicydy, insektycydy)
 • 20 01 21- Lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć
 • 20 01 23- Urządzenia zawierające freony
 • 20 01 25- Oleje, tłuszcze jadalne
 • 20 01 26- Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
 • 20 01 27- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 28- Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
 • 20 01 29- detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 30- Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
 • 20 01 31- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
 • 20 01 32- Leki inne niż wymienione w 20 01 31
 • 20 01 33- Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami
 • 20 01 34- Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
 • 20 01 35- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
 • 20 01 36- Zuzyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
 • 20 01 37- Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • 20 01 38- Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
 • 20 01 39- Tworzywa sztuczne
 • 20 01 40- Metale
 • 20 01 41- Odpady zmiotek wentylacyjnych
 • 20 01 80- Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
 • 20 01 99- Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
 • 20 02 01- Odpady ulegające biodegradacji
 • 20 02 02- Gleba i ziemia, w tym kamienie
 • 20 02 03- Inne odpady nie ulegające biodegradacji
 • 20 03 01- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • 20 03 02- Odpady z targowisk
 • 20 03 03- Odpady z czyszczenia ulic i placów
 • 20 03 04- Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
 • 20 03 06- Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
 • 20 03 07- Odpady wielkogabarytowe
 • 20 03 99- Odpady komunalne wymienione w innych grupach
nr zaświadczenia KS.6233.2.2015 2015-11-12    

 

Data powstania: środa, 8 lut 2012 12:28
Data opublikowania: środa, 8 lut 2012 12:30
Data edycji: wtorek, 12 cze 2012 10:28
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 4223 razy
Ilość edycji: 19