BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


     Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska. Wszelkie szczegółowe dane dostępne są na stronie www.wrotapodlasia.pl lub w Departamencie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Opłaty za korzystanie ze środowiska


     Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wprowadziła zmiain w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 , póz. 150 z późń. zm.) w zakresie sprawozdawczości związanej z korzystaniem ze środowiska.
     Od 2013 r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosił} opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku w terminie do 31 marca następnego roku.
     Zakres przekazywanych informacji pozostanie bez zmian. W dalszym ciągu korzystający ze środowiska będą składali wykazy zawierające informacje i dane o:
  • ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza oraz danych na podstawie których określono te wielkości oraz o wysokości należnych opłat,
  • ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz o wysokości należnych opłat,
  • ilości i stanie oraz składzie ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi oraz wysokości należnych opłat
  • o składowanych odpadach oraz o wysokości należnych opłat.

     Zniesiony został również obowiązek przekazywania wykazów przez podmioty korzystające ze środowiska wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, a także w przypadku podmiotów składujących odpady, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek len został przeniesiony na marszałka województwa.
     Zmieniła się również wysokość kwoty od której należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska. Do tej por}- w systemie półrocznym, kwota wolna od opłat wynosiła 400 zł. Tymczasem w systemie rocznym (począwszy od 2013 roku) kwota wolna od opłat wynosi 800 zł.
     Wszelkie szczegółowe dane są dostępne na stronie www.wrotapodlasia.pl Ponadto informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Departamentu Infrastruktur)' i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerami telefonów: (85) 66 54 478, (85) 66 54 411, (85) 66 54 131, (85) 66 54 467.

Data powstania: piątek, 28 cze 2013 14:45
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2013 14:46
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1988 razy