BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi ...

Załącznik do uchwały Nr XXXV/123/05 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2005 roku
Program współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r.
Rada Gminy Przytuły w celu wykorzystania, przy wykonaniu zadań publicznych z potencjału tkwiącego w społeczeństwie, przyjmuje poniższy program działań na 2006 r.
§ l. W sferze dotyczącej oświaty, kultury i kultury fizycznej podejmowane będą działania w zakresie:
1) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej i ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - organizacja konkursów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej,
2) wspierania i promocji twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
b) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwoju zainteresowań,
4) krajoznawstwa turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności:
a) działania popularyzuj ące turystykę kwalifikowaną - organizacj a raj dów,
b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
c) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych.
§ 2. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności:
1) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w tym związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych,
2) realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
3) realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
4) realizacja programów opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. § 3 W sferze wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą działania związane ze współpracą w zakresie organizacji spotkań szkoleniowo - informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.
Data powstania: piątek, 10 mar 2006 14:39
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2006 14:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 3815 razy