BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Przytuły, dn.26.02.2015r.


KS.6220.1.2015

     Wójt Gminy Przytuły działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia,

     że w dniu 26 lutego 2015r. wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

      „ Remoncie drogi powiatowej nr 1826B Gardoty – Grzymki w km 0+000 – 2+250, gm. Przytuły, pow. łomżyński, woj. podlaskie”


      Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przytuły, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.
      Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Przytuły, ul. Supska 10, pok. nr 3 w godzinach 7.30 – 15.30. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przytuły przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przytułach, przesłane sołtysom wsi Gardoty i Grzymki celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscach planowanej inwestycji.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: poniedziałek, 2 mar 2015 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 2 mar 2015 14:14
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 2221 razy