BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

Przytuły, dnia 04.03.2015 r.

KS.6220.02.2015

      Wójt Gminy Przytuły działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z późn. zm. ) oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2015r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie istniejącego budynku inwentarskiego o oborę na ok. 26,5 DJP w systemie chowu mieszanego: bezściołowego i ściołowego (łączna docelowa obsada ok. 81,5DJP) wraz z kanałami na gnojowicę o pojemności min. 150 m3 oraz budowie infrastruktury technicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania budynku, obejmującego działki nr 66 i część działki nr 68 we wsi Gardoty, gm. Przytuły”.
      Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przytuły, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży.
      Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły w pokoju nr 3 w godzinach pracy urzędu. Złożone wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przytuły przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data powstania: środa, 4 mar 2015 15:18
Data opublikowania: środa, 4 mar 2015 15:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1891 razy