BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

STANOWISKO DS. ROLNICTWA I DORADZTWA ROLNICZEGO

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Parter, pok. nr 4

 

Do zadań należy:

1) prowadzenie spraw związanych z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami, chorobami i chwastami,

2) współdziałanie z administracją rządową i służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i profilaktyki weterynaryjnej,

3) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach i ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia,

4)  aktualizacja dokumentacji do spisów rolnych,

5)  współdziałanie z samorządem rolniczym i prowadzenie spraw dotyczących wyborów do izb rolniczych,

6) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,

7) współpraca z instytucjami zajmującymi się sprawami rolnictwa,

8) opracowywanie Programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Przytuły oraz zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt,

9) prowadzenie gospodarki lokalowej stanowiącej własność komunalną,

10) sporządzanie wykazu gruntów do sprzedaży, dzierżawy i wieczystego użytkowania,

11) przygotowanie umów dzierżawy i najmu,

12) prowadzenie ewidencji zawartych umów najmu i dzierżawy,

13) zleca wykonanie biegłemu szacunku gruntów przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie,

14) organizacja przetargów na sprzedaż, dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów,

15) przygotowanie decyzji o przekazaniu w zarząd gruntów państwowych i komunalnych jednostkom organizacyjnym, a także stwierdzenie wygaśnięcia zarządu,

16) prowadzenie dokumentacji związanej z komunalizacją gruntów,

17) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,

18) opracowanie rocznego sprawozdania ze stanu mienia komunalnego na terenie gminy,

19) realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych, pomocowych oraz struktur krajowych,

20) poszukiwanie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz potrzebnych na realizację inwestycji i remontów na terenie gminy,

21) opieka nad cmentarzami i grobami wojennymi, miejscami pamięci narodowej,

22) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, ewidencje zabytków.

23) prowadzenie teczek zgodnie z rzeczowym wykazem akt,

24) aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw prowadzonych na   zajmowanym stanowisku,

25) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań,

26) przygotowywanie projektów uchwał z zakresu stanowiska pracy.

 

Zadania ogólne:

1. Realizacja zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Przytułach w części dotyczącej powierzonych zadań dla wszystkich stanowisk pracy.

2. W razie nieobecności zastępowanie pracownika ds. infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego.

3. Przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów wytwarzanych na  stanowisku i przekazywanie ich informatykowi celem zamieszczania w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub uprawnień wójta

Data powstania: środa, 18 maj 2016 10:53
Data opublikowania: środa, 18 maj 2016 10:58
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1320 razy