BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

GI.271.8.2016

Wójt Gminy Przytuły zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły w sezonie zimowym 2016/2017.

1.  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2017r. Zastrzega się możliwość przedłużenia świadczenia usługi na drogach w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

2.  Ogólny zakres robót: przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Przytuły, około 25 km.

 

3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania maszyn odśnieżających, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów, itp., a wynikające z wykonywania usługi przez Wykonawcę. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru.

4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w całym sezonie zimowym 2016/2017 w gotowości technicznej sprzętu służącego do odśnieżania. Niezbędne są do tego 2 ciągniki o mocy min. 150 km każdy wraz z pługami o szerokości min. 3m każdy.

5. Pojazdy wykorzystywane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

6.  Wykonawca wraz z ofertą składa:

- formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert); w przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoba podpisująca ofertę zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność z oryginałem;

- oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2;

- potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, które Wykonawca wykazał w formularzu ofertowym, jako sprzęt, który będzie wykorzystany do odśnieżania: co najmniej 2 ciągniki o mocy minimalnej 150 km każdy wraz z pługami o szerokości min. 3m każdy.

 

7. Realizacja zamówienia odbywać się będzie niezwłocznie (nie później niż 2 h) po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Zamawiającego lub kierownika Zamawiającego.

 

8. Wykonawca robót składa ofertę cenową, podając cenę za 1 roboczogodzinę odśnieżania (formularz oferty w załączeniu – do wypełnienia – załącznik nr 1) .

 

9. Kryterium oceny ofert: najkorzystniejsza cena.( Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę cenową, spełniającą wszystkie wymogi formalne)

 

10. Oferta bez wymaganych załączników wymienionych w pkt. 6 zostanie odrzucona.

                                      

11. Oferty można składać w Urzędzie Gminy w Przytułach, 18-423 Przytuły ul. Supska 10, do dnia 10.11.2016r. do godz. 12.00w sekretariacie I piętro . Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

 

12. Oferty należy składać w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017.”

 

Załączniki:

1) Formularz ofertowy, załącznik nr 1

2) Oświadczenie, załącznik nr 2

3) Wzór umowy, załącznik nr 3

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 lis 2016 12:53
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2016 12:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1471 razy