BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WÓJT GMINY PRZYTUŁY

ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy Kierownika USC

ZARZĄDZENIE NR 12/17 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 14 czerwca 2017 roku
w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 § 1

 Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Zastępca Kierownika USC

 

 § 2

 Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1)     Marianna Kręciewska – przewodniczący komisji,

2)     Helena Fidura – członek komisji,

3)     Elżbieta Błaszczak – członek komisji.

 

§ 3

 Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły.

 

§ 4

 Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1)     14.06.2017r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,

2)     do dnia 26.06.2017 r. włącznie – składanie dokumentów przez kandydatów,

3)     27.06.2017 r. – rozpoczęcie pracy komisji,

4)     do dnia 29.06.2017 r. – test kwalifikacyjny lub rozmowy kwalifikacyjne
- rozstrzygnięcie naboru,

5)     30.06.2017 r. – ogłoszenie o wynikach naboru.

 

§ 5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 


 

WÓJT GMINY PRZYTUŁY

ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy Kierownika USC

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Przytuły
ul. Supska10
18-423 Przytuły

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Zastępca Kierownika USC – 1/4 etatu

2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie:

a) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,

c) dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

5) posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

3. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:

1) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności;

2) znajomości obsługi komputera, w tym znajomość oprogramowania do obsługi USC;

3) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie, punktualność;

4) umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,

5) dyspozycyjność poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

2) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz ich konserwacja;

3) kompletowanie i przechowywanie dokumentów zbiorowych dotyczących aktów stanu cywilnego;

4) przyjmowanie dokumentów od osób zamierzających wstąpić w związek małżeński oraz wypełnianie zapewnień;

5) przygotowywanie protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC;

6) przyjmowanie kart zgonów i ich rejestracja;

7) wydawanie na żądanie sądu, prokuratora, osoby której akty stanu cywilnego dotyczą lub osoby mającej interes prawny, dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

8) wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk;

9) dokonywanie uzupełnień aktów stanu cywilnego;

10) wydawanie z rejestru stanu cywilnego:

a) odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego;

b) zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

c) zaświadczeń o stanie cywilnym;

d) zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;

11) dokonywanie transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;

12) dokonywanie odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;

13) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego

14) prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego;

15) nanoszenie przypisków i wzmianek w aktach stanu cywilnego;

16) uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych;

17) migracja aktów z ksiąg papierowych do Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC);

18) aktualizacja danych w rejestrze PESEL;

19) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;

20) sporządzanie miesięcznych sprawozdań dla Urzędu Statystycznego;

21) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz innych uroczystości okolicznościowych;

22) zastępowanie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych podczas jego nieobecności .

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

Praca administracyjno-biurowa, na piętrze budynku Urzędu Gminy. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

Umowa o pracę w wymiarze 1/4 etatu.

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

6. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy,

2) życiorys- curriculum vitae,

3) list motywacyjny,

4) kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),

6) kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

7) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,

9) oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Przytuły lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Przytułach , ul. Supska 10, 18-423 Przytuły z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika USC” w terminie do dnia 26 czerwca  2017 roku   do godz. 1530. .

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Przytułach po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przytuły oraz na tablicy informacyjnej UG Przytuły , ul. Supska 10, 18-423 Przytuły.

 

Data powstania: środa, 14 cze 2017 09:41
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 09:44
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1657 razy