BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

DS.OBSŁUGI WODOCIĄGU GMINNEGO

ZARZĄDZENIE NR 18/17

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 05 lipca 2017 roku                

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm. ), zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. obsługi wodociągu gminnego

 

§ 2

Powołuję komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1)     Beata Piotrowska – przewodniczący komisji,

2)     Adam Szydłowski– członek komisji,

3)     Elżbieta Błaszczak – członek komisji.

 

§ 3

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Przytuły.

 

§ 4

Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze:

1)     05.07.2017r. – zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze,

2)     do dnia 17.07.2017 r. włącznie – składanie dokumentów przez kandydatów,

3)     18.07.2017 r. – rozpoczęcie pracy komisji,

4)     19.07.2017r. – test kwalifikacyjny lub rozmowy kwalifikacyjne
- rozstrzygnięcie naboru,

5)     20.07.2017 r. – ogłoszenie o wynikach naboru.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 


 

 

Ogłoszenie
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

WÓJT GMINY PRZYTUŁY
Ogłasza
otwarty i konkurencyjny
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE
DS.OBSŁUGI WODOCIĄGU
GMINNEGO W URZĘDZIE GMINY PRZYTUŁY
ul.Supska 10
18-423 Przytuły

 1. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
  1. nazwa stanowiska: ds. obsługi wodociągu gminnego
  2. wymiar etatu: 1 etat.
 2. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie winna spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. wykształcenie średnie techniczne, (preferowane: mechaniczne, elektromechaniczne),
  6. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, kodeksu postępowania administracyjnego,
  7. dobra znajomość obsługi komputera,
  8. prawo jazdy kat. B.
 3. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:
  1. pracowitość, odpowiedzialność, samodzielność,
  2. dobra organizacja pracy,
  3. umiejętność pracy w zespole i kształtowania stosunków międzyludzkich,
  4. komunikatywność, samodyscyplina,
  5. dyspozycyjność poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy,
  6. staż pracy 2 lata.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1/ w zakresie sprzedaży wody i gospodarki wodomierzowej :

 1. zawieranie umów na dostawę wody ze wszystkimi jej odbiorcami,
 2. odczytywanie stanów wodomierzy u odbiorców oraz wodomierzy głównych w hydroforni i pompowniach,
 3. fakturowanie i rozliczanie opłat za pobraną wodę w tym dostarczanie odbiorcom faktur,
 4. windykacja należności,
 5. przyjmowanie i załatwianie wszelkich reklamacji związanych z dostawą wody,
 6. prowadzenie ewidencji użytkowników wodomierzy,
 7. przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zamontowania bądź wymiany wodomierzy,
 8. kontrolowanie stanów technicznych przyłączy wodomierzowych,
 9. prowadzenie ewidencji odbiorców wody i ewidencji ilościowo-wartościowej sprzedaży.

2/ w zakresie eksploatacji sieci :

 1. przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji projektowo-powykonawczej sieci wodociągowej i obiektów na niej wybudowanych,
 2. prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowych,
 3. wydawanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej, nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych,
 4. opiniowanie i uzgadnianie opracowań projektowych,
 5. dokonywanie uzgodnień z właścicielami innych urządzeń sieci,
 6. nadzór techniczny nad eksploatacją sieci wodociągowej i wykonywanymi remontami przez inne jednostki na wniosek właściciela sieci,
 7. udział w odbiorach robót na sieciach,
 8. kontrola prawidłowości wykonanych połączeń domowych z instalacją wewnętrzną,
 9. reagowanie na nielegalny odbiór wody i prowadzenie działań w celu jego wyeliminowania,
 10. prowadzenie całodobowego pogotowia wodociągowego,
 11. rutynowe realizowane 1 raz w tygodniu objazdu sieci, w celu zmniejszenia awaryjności sieci , w tym głównie pompowni wody , a także uprzedzenia możliwych awarii,
 12. zgodnie z wymaganiami technologicznymi płukanie złoża raz na dwa tygodnie (hydrofornia Nowa Kubra),
 13. prowadzenie okresowych przeglądów sieci hydrantowej ( w tym także w razie potrzeby uczestniczenie w kontrolach realizowanych na zgłoszenie i w obecności przedstawiciela użytkownika lub straży pożarnej ),
 14. odpowietrzanie i płukanie sieci ( jeżeli nie wynikają z awarii , a są wynikiem np. stwierdzenia pogorszenia jakości wody ),
 15. zabezpieczenie i oznakowanie miejsc awarii na sieci,
 16. obsługa agregatu prądotwórczego 40 kV,
 17. nadzór nad usuwaniem awarii na sieci,
 18. odcinanie przyłączy za zaległości w opłatach (określenie kosztów adresowych tych czynności w celu możliwości przyszłego dochodzenia przez gminę zwrotu tych kosztów od danego abonenta),
 19. opracowanie projektu gminnego regulaminu dostarczania wody, ustalanie taryf i opłat za usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 20. współpraca ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
     Praca na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno-biurowa. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze oraz obsługą interesanta. Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu, w godzinach 7.30 - 15.30.

     Dodatkowe informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6 %.

      Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2016 r., poz. 922/,

9) zaświadczenie niekaralności z krajowego Rejestru Karnego,

10) oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


              
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie urzędu lub pocztą na adres: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: ds. obsługi wodociągu gminnego „ w terminie do dnia 17.07.2017 r. włącznie .
     
W przypadku przesłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.
     Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Przytuły po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytuły oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski


Data powstania: środa, 5 lip 2017 09:33
Data opublikowania: środa, 5 lip 2017 09:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 968 razy