BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach

Zamawiający:

Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły

tel: 512-413-016

fax: 86 217 70 03

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

E-mail: inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl  

Strona internetowa: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy Przytuły

ul. Supska 10

18-423 Przytuły

 

I Przedmiot zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach w zakresie szczegółowo określonym w przedmiarze robót.

2. Wymagania organizacyjne :

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy w wyznaczonym miejscu z pomieszczeniami sanitariatów i wc. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja pracy należy do obowiązków i obciąża Wykonawcę. Naprawa ewentualnych szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac należy do obowiązków Wykonawcy. Prace demontażowe i montażowe związane z remontem dachu wraz z ołaceniem i pokryciem należy prowadzić etapowo odcinkami w celu zminimalizowania ewentualnych skutków wpływu opadów atmosferycznych w okresie wykonywanych robót. Za ewentualne wyrządzenie szkód podczas prowadzenia prac odpowiada i koszty za ich usunięcie ponosi Wykonawca.

 

II Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.10.2017r.

 

III Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi:

 

Nazwa kryterium

Waga

 

Cena ofertowa brutto (C)

60 %

 

Okres gwarancji (G)

40 %

RAZEM

100 %

 

1. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium cena (C):

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone według następującej formuły:

 

gdzie:

C n - ilość punktów oferty badanej kryterium C,

C min. - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert,

C bad. - cena brutto oferty badanej,

100 - wskaźnik stały,

60 % - waga kryterium.

 1. Sposób obliczania wartości punktowej w kryterium okres gwarancji (G):

Na wykonane roboty zamawiający wymaga minimum 36 - miesięcznej gwarancji- jest to minimalny okres gwarancji.

Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone według następującej formuły:

gdzie:

G n - ilość punktów oferty badanej kryterium G,

G max. - najdłuższy punktowany okres gwarancji (w miesiącach - 60 miesięcy),

C bad. - okres gwarancji (w miesiącach) oferty badanej,

100 - wskaźnik stały,

40 % - waga kryterium.

Okres gwarancji powyżej 60 miesięcy nie będzie punktowany.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie zanan oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach według wzoru:

P = C + G gdzie:

P - łączna ilość punktów przyznana ofercie,

C - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,

G - ilość punktów przyznana ofercie w kryterium okres gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy ceny i gwarancji, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną.

 

IV Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

 1. posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 3. dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
 4. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

V Dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:

 

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument uprawniający Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – zał. nr 1,
 3. Wyceniony i podpisany przedmiar robót – zał. nr 2,
 4. Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną o braku zaległości podatkowych regularnym płaceniu składek ubezpieczeniowych,
 5. Wykaz robót informujący, iż w ciągu ostatnich 5 lat (licząc wstecz od terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykazał się realizacją przynajmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym polegającym na budowie, remoncie lub wymianie dachu z pokryciem w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej o wartości łącznej nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – zał. nr 3,
 6. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Przedłożony przez Wykonawcę wykaz i dokumenty muszą potwierdzać, że kierownik budowy posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami określonymi przedmiotem zamówienia – zał. nr 4,
 7. Oświadczenie – zał. nr 6.

 

 

VI Warunki umowy:

 

1. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem,

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5.

 

VII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia:

 1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wyłoniona w zapytaniu ofertowym będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny ofertowej brutto przedstawionej w formularzu ofertowym Wykonawcy.

2.   Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jej podpisaniem jednak nie później niż w dniu jej podpisania w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy nr 33 8752 0006 0130 1094 2000 0010 zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach”.

 

VIII Okres gwarancji : od 36 do 60 miesięcy.

 

IX Sposób przygotowania ofert:

 

 1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku formularza ofertowego (zał. nr 1).
 2. Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o załączony przedmiar robót (zał. nr 2).
 3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją "Oferta na pokrycie dachu papą termozgrzewalną budynku szkoły w Wagach”.

 

 

X Miejsce i termin złożenia ofert:

 

Ofertę należy złożyć do dnia 08.09.2017 roku, do godziny 12:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, sekretariat (I PIĘTRO)

 

XI Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy wykonawcy,
 2. Załącznik nr 2 - przedmiar robót,
 3. Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym polegającym na remoncie dachu z wymianą pokrycia dachowego w okresie ostatnich 5 lat,
 4. Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
 5. Załącznik nr 5 - wzór umowy,
 6. Załącznik nr 6 –oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 1 wrz 2017 14:18
Data opublikowania: piątek, 1 wrz 2017 14:39
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1384 razy