BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 4/2015 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 5 stycznia 2015 roku
w sprawie: przekazania uprawnień kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 258 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm. ), w związku z § 10 pkt. 3 Uchwały Nr III/11 /14 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przytuły na 2015 r. Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1 . Upoważnia się kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§2 . Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom i dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Przytuły.

§3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 mar 2015 12:54
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1010 razy