BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR VI/31/2015 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 29 czerwca 2015 r.
w sprawie: ustalenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przytuły
     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku poz. 594), oraz art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

  1. Zatwierdza się taryfę za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wysokości 3,79 zł/m3 netto, plus podatek VAT 8% ,to jest 4,09 zł/m3 brutto.
  2. Zatwierdza się opłatę stałą za jeden kwartał od przyłącza wodociągowego w wysokości 4,63 zł netto, plus podatek VAT 8%, to jest 5 zł brutto.

§2

      Taryfa i opłata określona w §1 obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2015roku do dnia 31 lipca 2016 roku.

§3

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 21 lip 2015 14:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1671 razy