BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/15 Wójta Gminy Przytuły

z dnia: 7 września 2015 roku
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz.1118 z późn. zm.) oraz § 1 załącznika do Uchwały Nr XXXVIII/152/10 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 292, poz. 3773) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przedmiotem konsultacji jest projektProgramu Współpracy Gminy Przytuły
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 16 – 22 września 2015 r.

 

§ 3

 

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej treści projektu programu, o którym mowa w § 1.

§ 4

 

W Biuletynie Informacji Publicznej publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, ich przedmiocie, terminie i formie.

§ 5

 

W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

 

§ 6

 

Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu programu wymienionego w § 1.

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przytuły
(-) Kazimierz Ramotowski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 lis 2015 12:38
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 940 razy