BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XIX/61/04 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 23 kwietnia 2004 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły .
Na podstawie art.!8,ust. 2,pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /D. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,poz. 220,Nr 62,poz. 558,Nr 113,poz. 984,Nr 153,poz. 1271,Nr 214,poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,poz. 717, Nr 162,poz. 1568 / oraz art. 136, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U z 2003 roku Nr 15,poz. 148,Nr 45,poz. 391,Nr 65,poz. 594,Nr 166,poz. 1611,Nr 189,poz. 1851 / Rada Gminy po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 postanawia :

§1
Udzielić absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu (w głosowaniu jawnym ).

§2
Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 lip 2004 21:58
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1179 razy