BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/ 69/2016 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 3 marca 2016 roku
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.   o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Przytuły zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co kwartał z dołu w terminach do 15 marca, 15 czerwca, 15 września, 15 grudnia każdego roku, z możliwością opłaty comiesięcznej.

§ 2

     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na podany przez Urząd Gminy Przytuły nr konta, wskazany w deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3

     Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

§ 4

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 5

   Traci moc uchwała NR IX/46/2015 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

§ 6

   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 11 mar 2016 13:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1502 razy