BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVII/115/2017 RADY GMINY PRZYTUŁY

z dnia: 16 lutego 2017 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły

       Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579; z póź. zm.) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579), w wykonaniu Uchwały Nr XI/66/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ 1

PRZEPISY OGÓLNE

§1.1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/37/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 lipca 2003 roku, zwaną dalej zmianą studium.

       2.  Przedmiotem zmiany studium jest wyznaczenie terenów udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Okopne” położonego na gruntach wsi Pieńki Okopne, z przeznaczeniem pod powierzchniową eksploatację.

       3.  Zmiana studium, o którym mowa w ust. 1, obejmuje tereny wyznaczone granicami na rysunku stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1)          rysunek zmiany studium w skali 1:25000, stanowiący załącznik Nr 1;

2)          określenie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium, stanowiący załącznik Nr2;

3)          tekst jednolity Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły wraz z ujednoliconą częścią graficzną studium, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik Nr 3.

ROZDZIAŁ 2

USTALENIA

§ 3. W tekście Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły - Kierunki, stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwałą Nr IX/37/03 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 lipca 2003 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1)           w pkt 1 Podstawowe czynniki rozwoju, w ppkt 1 Uwarunkowania wspierające rozwój gminy w zakresie sfery gospodarczej dodaje się zdanie „występowanie na terenie gminy udokumentowanych złóż kopalin umożliwiających rozwój produkcji materiałów budowlanych”,

2)           w pkt 1 Podstawowe czynniki rozwoju, w ppkt 2 Uwarunkowania hamujące rozwój gminy w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego skreśla się zdanie „brak udokumentowanych złóż surowców mineralnych umożliwiających rozwój przemysłu materiałów budowlanych”,

3)           w pkt 3 Kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego, w ppkt 3.1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna 3.1.1 Teren gminy – jednostka rolnicza, w głównych kierunkach rozwoju, dodaje się zdanie brzmieniu: „racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, w tym surowców mineralnych;

4)           w pkt 3 Kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego, w ppkt 3.3 Kierunki ochrony przestrzeni przyrodniczej, 3.3.3 Gospodarka zasobami geologicznymi:

a)     skreśla się zdanie „W granicach gminy nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych”,

b)     dodaje się zdanie „W granicach gminy udokumentowano złoże kruszywa naturalnego „Pieńki Okopne” w obrębie gruntów Pieńki Okopne”,

c)     dodaje się zdanie w brzmieniu: "wywóz urobku powinien odbywać się po drogach lokalnych o odpowiednich parametrach technicznych, z ograniczeniem transportu przez tereny zabudowane, celem minimalizacji uciążliwości komunikacyjnych oraz ochrony sanitarnej zabudowy i środowiska przyrodniczego”;

5)           w pkt 4 Kierunki polityki planistycznej, w ppkt 4.1 Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów szczególnych, skreśla się zdanie: „art. 53 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze (D.U Nr 27 poz. 96, z późniejszymi zmianami) - dla terenów związanych z wydobywaniem kopalin sporządza się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w celu wykonania uprawnień określonych w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska”.

§ 4. Na ujednoliconym rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytuły – Kierunki w skali 1:25000 wprowadza się zmianę, o której mowa w § 1.

 

ROZDZIAŁ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytuły.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 lut 2017 11:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1354 razy